Ubezpieczenie NNW

Informujemy, że indywidualne - dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników PWSZ na rok akademicki 2008/2009 wynosi: składka roczna 37,00 zł przy sumie ubezpieczeniowej 15.000,00 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r.-przez 24 godz. w kraju i za granicą.

Wpłaty można dokonywać indywidualnie lub grupowo w bud. A - w Kwesturze pok.2,4,17.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2008 r.

Po upływie w/w terminu student nie będzie miał możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia studentów PWSZ w Pile.

Świadczenia: zakres podstawowy: skutki nieszczęśliwego wypadku- śmierć, trwałe uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu, złamania kości i zwichnięcia stawów, oparzenia i odmrożenia, koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, pobyt w szpitalu powyżej 1 doby z powodu : pogryzienia, pokąsania i ukąszenia, wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, świadczenie typu assistance na terytorium RP), zwrot kosztów leczenia w wyniku wypadku, zasiłek dzienny, jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym, wrodzonej wady serca , jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego na skutek NW.