Program Erasmus KA103 - nabór wniosków STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że uruchomiono nabór wniosków studentów zainteresoanych uczetsnictwem w Programie Erasmus+. Nabór wniosków zakończony zostanie w dniu 30 kwietnia 2017 r., może jednak zostać wydłużony do wyczerpania limitu miejsc, z zastrzeżeniem, że wyjazdy, o które po wyznaczonym terminie mogą nie zostać zrealizowane z przyczyn formalnych niezależnych od Uczelni.

 Wnioski składać można tutaj.

Wyjazdy na część studiów i praktyki zawodowe

Studenci studiów I i II stopnia mogą skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy na każdym z poziomów kształcenia. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi jeden pełny semestr, a na praktyce – 60 dni. Celem wyjazdu jest odbycie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej lub praktyki w przedsiębiorstwie zagranicznym.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci, pod warunkiem kwalifikacji na wyjazd w trakcie trwania studiów. Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Rodzaje wyjazdów

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+.

Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju programu.

Wysokość stypendiów

Wysokość stypendiów jest różna dla poszczególnych krajów i wynosi od 300 do 700 EUR miesięcznie.

Studenci wyjeżdżający na Erasmusa, którym przysługuje stypendium socjalne otrzymają specjalny dodatek do stypendium Erasmusa w wysokości ok. 200 EUR miesięcznie.

Studenci posiadający ważne oświadczenie o niepełnosprawności mogą się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Dokąd można wyjechać

Lista zagranicznych uczelni partnerskich

Oferty praktyk

Zasady uczestnictwa

Przejdź do zasad

Źródła finansowania stypendiów

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - Program Erasmus+
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”
Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu)

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2