Program Erasmus KA103 - nabór wniosków PRACOWNICY

Uprzejmie informujemy, że do dnia 21.10.2018 r. trwa nabór wniosków parcowników zainteresowanych uczetnictwem w wyjazdach typu STA (Staff Teaching Assignments) i STT (Staff Mobility for Training) Program Erasmus+ | KA103 "Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami programu."
 
STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu. Wykładowcy mogą wyjeżdżać tylko do zagranicznych szkół wyższych, z którymi PWSZ w Pile podpisała umowy międzyinstytucjonalne dla kierunku studiów na, na którym nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program mobilności TEACHING MOBILITY AGREEMENT dotyczący nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Pracownik na wyjeździe zobowiązany jest przeprowadzić nie mniej niż 10 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu.
UWAGA:
Jeżeli wyjazd w E+ koliduje z realizacją zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów oraz pensum dydaktycznym/umowie pomiędzy Uczelnią a prawnikiem, pracownik zobowiązany jest realizacji tychże zajęć w innym terminie ustal onym z Dyrektorem Instytutu/Kierownikiem Jednostki Międzyinstytutowej.

STT - wyjazdy pracowników uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.). Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności TRAINING MOBILITY AGREEMENT dotyczącego szkolenia za granicą. Wiele uczelni organizuje również tygodnie szkoleniowe (international staff training weeks), w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z wielu zagranicznych szkół wyższych. Ich celem jest prezentacja różnych form wykorzystywania współpracy międzynarodowej w programie Erasmus do wprowadzania zmian w uczelniach macierzystych, a także podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie tematyki objętej szkoleniem oraz wymiana doświadczeń.
Pracownik na wyjeździe zobowiązany jest zrealizować nie mniej niż 40 godzin szkolenia w tygodniu.
UWAGA:
W przypadku, kiedy w tym samym czasie wyjazd STT realizować ma wielu pracowników tej samej jednostki organizacyjnej, a istnieje uzasadnione podejrzenie, iż spowoduje to jej nieprawidłowe funkcjonowanie lub zawieszenie działania, Uczelnia ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu realizacji wyjazdu i wezwać pracowników oraz kierownika danej jednostki do zmiany terminu wyjazdów lub przedłożenia imiennego, pisemnego oświadczenia, kto na czas realizacji wyjazdu będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań.
 
Stypendium Programu Erasmus+ (dalej stypendium) jest finansowane ze środków Unii Europejskiej przekazanych Uczelni za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu Erasmus. Stypendium przyznawane jest pracownikowi w celach edukacyjnych (w tym w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą lub uczestnictwa w szkoleniu prowadzącym do podnoszenia niezbędnych kwalifikacji zawodowych). Stypendium ma charakter uzupełniający i przyznawane jest w formie ryczałtu przeznaczonego na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem oraz pobytem w zagranicznej uczelni partnerskiej, nie zakłada, zatem pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą, podróżą, ubezpieczeniem na czas pobytu, pozyskaniem wizy lub innego dokumentu pozwalającego na pobyt w Instytucji partnerskiej.
 
W chwili aplikowania o wyjazd E+ pracownik ma obowiązek uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na uczestnictwo Programie, a następie jej ponowienie w okresie do 1 miesiąca przed rozpoczęciem wyjazdu.
 
Wyjazdy STA / STT trwać mogą od 5 dni do 6 tygodni, przy czym Uczelnia przy czym Uczelnia finansuje wyłącznie wyjazdy trwające 5 dni roboczych + maksymalnie 2 dni na podróż do i z miejsca realizacji wyjazdu.
 
Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. ST