Wybory przedstawicieli do Senatu

HARMONOGRAM WYBORÓW DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE W 2020 ROKU
1. 05.03.2020 r. – wybory przedstawicieli do Senatu – sala nr 107, budynek J:

  1) o godz. 9.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (6 przedstawicieli);
  2) o godz. 12.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy (10 przedstawicieli).

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje:

1. Ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
2. Członkiem Senatu, Kolegium Elektorów może być osoba, która spełnia następujące wymogi:
  1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) korzysta z pełni praw publicznych;
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nie była karana karą dyscyplinarną;
  5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730 i 1000), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
3. Członkostwa w Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu w Uczelni lub innej uczelni, członkostwem w kolegium elektorów innej uczelni, ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
4. Jeżeli kandydat urodził się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie, będzie zobowiązany złożyć do Rektora:
  1) oświadczenie lustracyjne lub
  2) informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
5. Kandydaci wyrażający zgodę na kandydowanie będą zobowiązani na zebraniu wyborczym do złożenia odpowiednich oświadczeń o spełnianiu warunków i wymogów, o których mowa w pkt. 2 i 4.