Wybory Rektora - harmonogram

Harmonogram wyborów na Rektora:

1) do 19.02.2020 r. – zgłaszanie kandydatów na rektora  (pok. 114 A)
2) 20.02.2020 r. – wyrażenie przez Senat opinii o kandydatach na rektora
3) do 23.02.2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów
4) do 26.02.2020 r. – przekazanie przewodniczącemu Kolegium Elektorów opinii Senatu o kandydatach na rektora
5) 27.02.2020 r. – wybory rektora, godz. 11:00, bud. J s. 107

Prezydium Kolegium Elektorów informuje:

1. Rektorem może być osoba, która spełnia następujące wymogi:
  1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) korzysta z pełni praw publicznych;
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nie była karana karą dyscyplinarną;
  5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730 i 1000), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
2. Jeżeli kandydat urodził się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie, będzie zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Kolegium Elektorów:
  1) oświadczenie lustracyjne lub
  2) informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokumenty do pobrania w pok. 114 A).
3. Kandydat wyrażający zgodę na kandydowanie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń o spełnianiu warunków i wymogów, o których mowa w pkt. 1 (do pobrania w pok. 114 A).
4. Rektorem PUSS w Pile może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy, pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowo-badawczych oraz ośmioletni okres zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowobadawczych.
5. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Rektor niespełniający w chwili wyboru wymogu zatrudnienia w Uczelni jest zatrudniany w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.
6. Podmioty uprawnione do wskazania kandydatów na rektora:
    1) rada uczelni;
    2) 10 członków senatu.