FAQ - najważniejsze zasady rekrutacyjne

REJESTRACJA ON-LINE JEST OBOWIĄZKOWA

Związane jest to z koniecznością posiadania przez kandydata adresu e-mail, na który przesyłane są wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat ma również możliwość przeglądania swoich danych, procesu rekrutacji oraz swojego statusu.


NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

  • w przypadku „nowej matury” - wpisywanie niepoprawnego numeru świadectwa dojrzałości. Często podawany jest numer świadectwa ukończenia szkoły. Numer świadectwa dojrzałości będzie znany dopiero po ogłoszeniu wyników matur;
  • wpisywanie zbyt dużej liczby przedmiotów:
    - na kierunkach medycznych należy podać ocenę z biologii oraz z chemii, a ocenę z fizyki podaje się tylko w przypadku braku chemii;
    - na kierunkach politechnicznych podaje się ocenę z matematyki oraz z fizyki, a ocenę z chemii podaje się tylko w przypadku braku fizyki.
  • wypełnianie formularza rekrutacyjnego z włączonym Caps Lockiem (wszystko dużymi literami np. JAN KOWALSKI) oraz wszystko małymi literami (np. jan kowalski). Tak wypełnione podanie nie zostanie przyjęte.
W przypadku błędnego wprowadzenia danych należy zgłosić się do Biura Rekrutacji w celu poprawienia błędnych wpisów.


FORMA DOSTARCZENIA PODANIA

Podanie powinno być dostarczone w formie wydruku komputerowego z konta osobistego kandydata. Wydruk komputerowy powinien być dwustronny.


OPŁATA REKRUTACYJNA

•    wysokość opłaty rekrutacyjnej to 85 zł;
•    przy rejestracji na kilka kierunków dokonuje się opłaty na każdy wybrany w rekrutacji kierunek.


ZASADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
Szczegółowe wytyczne rekrutacyjne, dotyczące poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia, znajdują się TUTAJ

DRUGI KIERUNEK STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ OPŁAT

Absolwent, a nawet student każdej uczelni wyższej, może odbyć studia na kolejnym kierunku studiów stacjonarnych bez ponoszenia opłat za naukę. Przy wyborze kolejnego kierunku studiów konieczne jest przejście całej procedury rekrutacyjnej, z Internetową Rejestracją Kandydatów włącznie.

WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE NA STUDIA MEDYCZNE

Od kandydatów na studia na kierunek: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania można odebrać wBiurze Rekrutacji. Badania są bezpłatne.


STUDIA MAGISTERSKIE

Studia te skierowane są do absolwentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych, medycznych. Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Praca Socjalna pierwszego stopnia, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu.


STUDIA DUALNE NA KIERUNKACH INŻYNIERSKICH

Studia dualne to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. Ich przewagą nad tradycyjnym modelem studiów, jest to, że w chwili ich podjęcia student kierowany jest do konkretnej firmy, traktowany jest jak pracownik - zyskuje takie same prawa, ale i obowiązki. Odbywa także więcej godzin praktyk, niż studenci standardowego trybu, realizuje specjalistyczne projekty branżowe, otrzymuje stypendium fundowane przez pracodawcę, a po zakończeniu studiów także certyfikat, potwierdzający zdobyta wiedzę i umiejętności w konkretnej firmie. Studia te doskonale przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, kształconych w rzeczywistym środowisku konkretnej firmy.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest jedną z nielicznych w kraju, prowadzących ten typ studiów na tak szeroką skalę.