Ogólne zasady przyjmowania cudzoziemców na studia

Ogólne warunki przyjmowania cudzoziemców na studia w Polsce

  1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

1) posiadają dokument uprawniający ich do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) złożą dokumenty zgodnie z § 12 w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

3) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub

4) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), lub

5) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Na kierunek: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne , Kosmetologia cudzoziemcy mogą być przyjmowani jeżeli wykażą się odpowiednim stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów.
  2. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

  1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym, jeżeli:

1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) lub

2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Uznawanie świadectw uzyskanych za granicą

Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.

Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie.

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty):

  1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  2. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  3. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
  4. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi. W tym przypadku procedura uznawania jest zapisana w umowie. Lista umów wraz z zasadami uznawania znajduje się na stronie MNiSW pod linkiem.

UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Świadectwa muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Uznawanie świadectw w toku postępowania administracyjnego

A. UZNANIE WYKSZTAŁCENIA

W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy o systemie oświaty).

Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane.

Dokumenty dołączane do wniosku o uznanie świadectwa (§2 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty):

1. zalegalizowany oryginał albo duplikat świadectwa (do wglądu).

Legalizacji świadectwa może dokonać:

a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

b) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

c) akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

2. oryginał lub duplikat (do wglądu) lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem z apostille (na dokumencie lub dołączoną do dokumentu) w przypadku dokumentów wydanych w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej (wykaz państw – stron Konwencji Haskiej http://www.hcch.net )

3. dokumenty dołączane do wniosku, jeśli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia:

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;

b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;

d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokumenty z informacjami pkt a)-d) powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

B. POTWIERDZENIE WYKSZTAŁCENIA 

Kurator oświaty może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne do usunięcia przeszkody. Dotyczy to wyłącznie następujących grup osób:

1. Osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia. Adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl,tel. +48225512400 w. 5081, www.kuratorium.waw.pl

2. Osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Zalecany jest kontakt z właściwym kuratorium oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania nostryfikacyjnego w danym urzędzie. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane.

Dokumenty lub oświadczenia dołączane do wniosku o potwierdzenie wykształcenia (§ 3 rozporządzenia w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty):

a) oryginał albo duplikat świadectwa lub

b) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia, lub

c) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami, lub

d) informacja o zrealizowanym programie nauczania dotycząca treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen, lub

e) informacja o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień, lub

f) dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże.

g) oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą.

h) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, lub

i) dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt 2-5.

j) dokument potwierdzający prawo pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wnioskodawców niebędących obywatelami polskimi.

Tłumaczenia dokumentów na język polski (§ 4 rozporządzenia w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty):

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym lub poświadczonym przez:

a) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub

b) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

c) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

d) akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez podmioty wymienione w pkt a) – d) napotyka na trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie tłumaczenia dokumentów dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń kuratora oświaty.

Źródła:

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018   (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2198 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. z późn. z w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125)

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji narodowej - https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/informacje-ogolne.html

Strona internetowa migrant.info.pl - http://www.migrant.info.pl/Studia.html