Rekrutacja w trybie RPL - NOWOŚĆ

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 roku, wprowadziła możliwość potwierdzenia efektów uczelnia się. Oferta ta jest skierowana do kandydatów na studia, którzy udokumentują, że posiedli już określoną wiedzę i umiejętności, dzięki czemu mogą zostać zwolnieni z niektórych zajęć. W praktyce oznacza to znaczne skrócenie czasu studiów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile prowadzi rekrutację na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza systemem szkolnictwa wyższego – RPL (Recognitoion of Prior Learning).

Proces RPL polega na ocenie i na formalnym uznaniu efektów uczenia się osiągniętych w pracy zawodowej lub w wyniku innych doświadczeń oraz w wyniku odbytych szkoleń, kursów i innych form kształcenia, a także w wyniku samokształcenia.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
  • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.


W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można uzyskać do 50% punktów ECTS przypisanych do programu kształcenia wybranego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz uzyskać Certyfikat RPL, potwierdzający posiadane efekty uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatne do efektów kształcenia na danym kierunku studiów, ze wskazaniem oceny i uzyskanych punktów ECTS.

Certyfikat RPL zwalnia studenta przyjętego na studia w trybie RPL z konieczności uczestniczenia w zajęciach w ramach przedmiotów wykazanych w certyfikacie, co oznacza ich zaliczenie z oceną wraz z uzyskaniem określonej liczby punktów ECTS.
    
Kandydatów, zainteresowanych tą nową formą rekrutacji zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem dla Kandydatów                   

PRZEWODNIK - pdf.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA
Z1.  UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE
 ZWIĄZANE Z POTWIERDZENIEM EFEKTÓW
Z2.  PORTFOLIO KANDYDATA  
Z3.  WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
Z4.  KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
Z5.  PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA EGZAMINU  
Z6.  DECYZJA UCZELNIANEJ KOMISJI RPL W SPRAWIE ODWOŁANIA OD WYNIKU EGZAMINU  
Z7.  PROTOKÓŁ Z PONOWNEJ OCENY EGZAMINU  
Z8.  DECYZJA UCZELNIANEJ KOMISJI RPL W SPRAWIE POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
Z9.  DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI RPL  
Z10.  LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW RPL  
Z11.  CERTYFIKAT RPL  
Z12.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA  
Z13.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  
Z14.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE