Rekrutacja w trybie RPL

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 roku, wprowadziła możliwość potwierdzenia efektów uczelnia się. Oferta ta jest skierowana do kandydatów na studia, którzy udokumentują, że posiedli już określoną wiedzę i umiejętności, dzięki czemu mogą zostać zwolnieni z niektórych zajęć. W praktyce oznacza to znaczne skrócenie czasu studiów.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile prowadzi rekrutację na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza systemem szkolnictwa wyższego – RPL (Recognitoion of Prior Learning).

Proces RPL polega na ocenie i na formalnym uznaniu efektów uczenia się osiągniętych w pracy zawodowej lub w wyniku innych doświadczeń oraz w wyniku odbytych szkoleń, kursów i innych form kształcenia, a także w wyniku samokształcenia.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobom, które posiadają:

1)   dokumenty, o których mowa wart.69ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668)i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego–w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2)   kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UEC 111 z 06.05.2008, str.1) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

3)   kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

4)    kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich– w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku  potwierdzenia  efektów  uczenia  się  można  zaliczyć  studentowi  nie  więcej niż 50%  punktów  ECTS przypisanych   do   danego   programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Certyfikat RPL zwalnia studenta przyjętego na studia w trybie RPL z konieczności uczestniczenia w zajęciach w ramach przedmiotów wykazanych w certyfikacie, co oznacza ich zaliczenie z oceną wraz z uzyskaniem określonej liczby punktów ECTS.

W celu skorzystania z możliwości przyjęcia na studia należy skontatkować się z biurem obsługi kierunku w katedrze, która prowadzi kierunek studiów, którym zainteresowany jest kandydat.