Wymagane dokumenty

1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez uczelnię lub notariusza,
3. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej poświadczona przez uczelnię – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,
4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – dotyczy kierunków: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne,
5. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zamieszczenie zdjęcia w formie elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
6. dowód opłaty rekrutacyjnej – osobno dla każdego wybranego kierunku,
7. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie / ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia,
8. oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej konkursie,
9 a) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich potwierdzoną przez uczelnię lub notariusza (tylko w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna),
9 b) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo potwierdzoną przez uczelnię lub notariusza (tylko w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo),
10. kopię suplementu do dyplomu potwierdzoną przez uczelnię lub notariusza – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
11. zaświadczenie o średniej ważonej punkami ECTS za studia, a w stosunku studentów rozliczanych w systemie bez punktów ECTS jest to średnia arytmetyczna za studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie (tylko w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna),
12. umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię,
13. w przypadku złożenia świadectw i dyplomów zagranicznych oraz innych dokumentów z informacjami o przebiegu kształcenia należy dodatkowo złożyć ich tłumaczenie na język polski przez osoby wskazane w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447zpóźn.zm.).

Po dokonaniu rejestracji ON-LINE, dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji
(budynek A, pokój nr 5).