Zasady rekrutacji

STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, MAGISTERSKIE

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne I STOPNIA - LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.

Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów.
Specjalności wybierane są po 1, 2, 3 lub 4 semestrze studiów i uruchomione zostaną w przypadku zainteresowania przez określoną ilość studentów.

KIERUNEK
SPECJALNOŚCI
KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Ekonomia
 • informatyk - analityk procesów biznesowych
 • inwestycje w nieruchomości
 • rachunkowość i skarbowość
 • turystyka i hotelarstwo
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • matematyka
 • geografia
Filologia
 • filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
 • język angielski w biznesie i zarządzaniu
 • lingwistyka stosowana
 • język angielski
 • język polski
Praca socjalna
 • coaching i mentoring
 • interwencja kryzysowa z elementami terapii
 • praca socjalna z jednostką i grupą
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
Kryminalistyka z kryminologią
NOWOŚĆ!
 
 • język polski
 • matematyka
Kosmetologia  
 • biologia
 • chemia lub fizyka (jeśli nie ma chemii)
 
Pielęgniarstwo  
Ratownictwo medyczne  
Budownictwo
 • budownictwo energooszczędne
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • technologia i organizacja budownictwa
 • matematyka
 • fizyka lub chemia (jeżeli nie ma fizyki)
Elektrotechnika
 • odnawialne źródła energii
 • systemy automatyki i elektroniki
Mechanika i budowa maszyn
 • inżynieria produkcji
 • pojazdy i maszyny robocze
Transport
 • logistyka transportu
 • transport drogowy


Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne II STOPNIA - MAGISTERSKIE

KIERUNEK                    
SPECJALNOŚCI
ZASADY REKRUTACJI
Fizjoterapia
(jednolity, magisterski)

 

KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI:

 • biologia
 • chemia lub fizyka (jeśli nie ma chemii)
Ekonomia
NOWOŚĆ!
 • ekonomia menedżerska
 • rachunkowość i doradztwo finansowe
 • ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub za jednolite magisterskie
Pielęgniarstwo  
 • konkurs dyplomów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
Praca socjalna
 • coaching i przywództwo
 • interwencja kryzysowa z elementami terapii
 • wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej
 • zarządzanie projektami socjalnymi
 • ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub za jednolite magisterskie

UCHWAŁA REKRUTACYJNA NA ROK 2020/2021

DODATKOWE INFORMACJE - STUDIA I STOPNIA
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny na świadectwie dojrzałości. U kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” wyniki egzaminu maturalnego przeliczane są w następujący sposób: 1) poziom podstawowy 1% = 1 pkt; 2) poziom rozszerzony 1%= 1,5 pkt.
 • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę” przelicza się oceny na punkty procentowe będące odniesieniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Sposób przeliczania ocen jest następujący:
  dla osób, które mają ocenę w skali 2-5:
  3 = 66%,
  4 = 83%,
  5 = 100%;
  dla osób, które mają ocenę w skali 1-6: 
  2 = 66%,
  3 = 75%,
  4 = 84%,
  5 = 92 %,
  6 = 100%.
 • W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwa uzyskane za granicą  uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich przelicza się oceny ze świadectw zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały. Sposób przeliczania ocen ze świadectw, które nie zostały uwzględnione w załączniku do uchwały należy do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem ogólnych zasad określonych w uchwale.

DODATKOWE INFORMACJE - STUDIA II STOPNIA
 1. Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Praca Socjalna obejmuje ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie.
 2. O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Praca Socjalna, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie średniej ważonej punkami ECTS za studia, a w stosunku do studentów rozliczanych w systemie bez punktów ECTS jest to średnia arytmetyczna za studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, w ramach ustalonego limitu przyjęć na kierunek. 3. W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową średnią Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała średnią ocen z egzaminów w całym toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 3. Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Praca Socjalna pierwszego stopnia, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych przez Kierownika Katedry.
 4. Przedmioty/moduły do uzupełnienia zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.
 5. Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo obejmuje konkurs dyplomów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
 • bardzo dobry – 100 pkt,
 • dobry plus  – 85 pkt,
 • dobry  – 70 pkt,
 • dostateczny plus – 55 pkt,
 • dostateczny – 40 pkt,
 • przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.
  W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo takiej samej liczby punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć – wynik egzaminu dyplomowego.
Oceny z egzaminu dyplomowego przeliczane są następująco:
 • bardzo dobry (5,00) – 100 pkt,
 • dobry plus (4,50) – 85 pkt,
 • dobry (4,00) – 70 pkt,
 • dostateczny plus (3,50) – 55 pkt,
 • dostateczny (3,00) – 40 pkt,
 • przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący (6,00) i bardzo dobry plus (5,50) przypisuje się wartość punktową 100.

Uwaga!

Student lub nawet absolwent każdej uczelni wyższej może odbyć studia na kolejnym kierunku studiów bez ponoszenia opłat za naukę w trybie stacjonarnym.

Przy wyborze kolejnego kierunku studiów konieczne jest przejście całej procedury rekrutacyjnej, z Internetową Rejestracją Kandydatów włącznie.