Zasady rekrutacji

STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, MAGISTERSKIE

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne I STOPNIA - LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.

Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów. Specjalności wybierane są po 1, 2, 3 lub 4 semestrze studiów

KIERUNEK
SPECJALNOŚCI
KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Ekonomia
 • informatyk - analityk procesów biznesowych
 • inwestycje w nieruchomości
 • rachunkowość i skarbowość
 • turystyka i hotelarstwo
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • matematyka
 • geografia
Filologia
 • filologia angielska
 • język angielski w biznesie i zarządzaniu
 • lingwistyka stosowana
 • język angielski
 • język polski
Praca socjalna
 • coaching i mentoring
 • interwencja kryzysowa z elementami terapii
 • praca socjalna z jednostką i grupą
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
Kosmetologia  
 • biologia
 • chemia lub fizyka (jeśli nie ma chemii)
 
Pielęgniarstwo  
Ratownictwo medyczne  
Budownictwo
 • budownictwo energooszczędne
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • technologia i organizacja budownictwa
 • matematyka
 • fizyka lub chemia (jeżeli nie ma fizyki)
Elektrotechnika
 • odnawialne źródła energii
 • systemy automatyki i elektroniki
Mechanika i budowa maszyn
 • inżynieria produkcji
 • metody komputerowe w projektowaniu maszyn
 • pojazdy i maszyny robocze
Transport
 • logistyka transportu
 • transport drogowy


Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne II STOPNIA - MAGISTERSKIE

KIERUNEK                    
SPECJALNOŚCI
ZASADY REKRUTACJI
Fizjoterapia
(jednolity, magisterski)

 

KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI:

 • biologia
 • chemia lub fizyka (jeśli nie ma chemii)
Praca socjalna
 • coaching i przywództwo
 • interwencja kryzysowa z elementami terapii
 • wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej
 • zarządzanie projektami socjalnymi
 • ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub za jednolite magisterskie
UCHWAŁA REKRUTACYJNA NA ROK 2019/2020

DODATKOWE INFORMACJE - STUDIA I STOPNIA

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia przyznaje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie dojrzałości:

- dla kandydatów, którzy zdawali tzw. "NOWĄ MATURĘ" wyniki egzaminu maturalnego przeliczane w następujący sposób:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1%= 1,5 pkt

- dla kandydatów, którzy zdawali tzw. "STARĄ MATURĘ" przelicza się oceny na punkty procentowe będące odniesieniem do "nowej matury" na poziomie podstawowym. Sposób przeliczania ocen jest następujący:

a) dla osób, które mają ocenę w skali 2-5:

 • 3 = 66%
 • 4 = 83%
 • 5 = 100%

b) dla osób, które mają ocenę w skali 1-6:

 • 2 = 66%
 • 3 = 75%
 • 4 = 84%
 • 5 = 92 %
 • 6 = 100%

- kandydaci posiadający dyplom matury międzynarowdowej przyjmowani są na podstawie liczby punktów objętych konkursem świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej na punkty procentowe będące odniesieniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w następujący sposób:

 • 1 pkt = 14%
 • 2 pkt = 28%
 • 3 pkt = 42%
 • 4 pkt = 57%
 • 5 pkt = 71%
 • 6 pkt = 85%
 • 7 pkt = 100%
 1. Jeżeli kandydat zadawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym (nowa matura) lub pisemny i ustny (stara matura) do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena, która po przeliczeniu otrzyma większą liczbę punktów.
 2. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał matury z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości - z tego przedmiotu otrzymuje 0 pkt.
 3. W przypadku, gdy kandydat ze starą maturą nie zdawał matury z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.
 4. W przypadku absolwentów klas dwujęzycznych, przy ustalaniu liczby punków za ocenę stopnia zagadnień podstawowych z języka obcego do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym - przyjmuje się, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani na I rok studiów będą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego.


DODATKOWE INFORMACJE - STUDIA II STOPNIA
 • Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danym kierunku studiów.
 • Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Praca Socjalna pierwszego stopnia, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu. Przedmioty/moduły do uzupełnienia zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

Uwaga!

Student lub nawet absolwent każdej uczelni wyższej może odbyć studia na kolejnym kierunku studiów bez ponoszenia opłat za naukę w trybie stacjonarnym.

Przy wyborze kolejnego kierunku studiów konieczne jest przejście całej procedury rekrutacyjnej, z Internetową Rejestracją Kandydatów włącznie.