Akademia Młodych Odkrywców

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój oferty Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills) odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa w okresie 09.2018-06.2020.

Tytuł projektu: Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!, nr konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Okres realizacji: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider projektu: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Partner: Gmina Piła

Akademia Młodych Odkrywców jest formą zabawy dla dzieci (w wieku 6-12 lat) i edukacji dla młodzieży (w wieku 14-16 lat) połączoną z propagowaniem edukacji. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy także rodziców/opiekunów prawnych.

Celem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest rozwój oferty Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills) odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa w okresie 09.2018-06.2020.

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile oraz specjaliści z różnych dyscyplin przygotowali dla dzieci, młodzieży i dorosłych cykl zajęć, które odbywać się będą w auli – Auditorium Maximum, w budynku Biblioteki Głównej lub w laboratoriach i pracowniach Uczelni (przy ul. Podchorążych 10), gdzie na co dzień kształcą się „prawdziwi” studenci.

Studenci Akademii Młodych Odkrywców w ramach zadania ODKRYWANIE TALENTÓW (6-12 lat) zostaną podzieleni na cztery grupy wiekowe. Do współpracy zaproszeni zostali Słuchacze Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w formie WOLONTARIATU będą sprawować opiekę nad najmłodszymi uczestnikami projektu.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w wymiarze 4 h lekcyjne; w projekcie zaplanowano 9 zjazdów weekendowych, uroczystą inaugurację roku akademickiego, popularyzatorską wystawę objazdową oraz uroczyste zakończenie roku akademickiego.

Podział zajęć na trzy obszary tematyczne:

 • Poznaj otaczający Cię świat”: 12 tematów dotyczących dziedzin: matematyczne, techniczne, fizyczne i biologiczne
 • Kreatywny i aktywny”: 12 tematów dotyczących tematyki kreatywności i przedsiębiorczości
 • Zrób z siebie samouka. O nauce i języku”: 12 tematów dotyczących umiejętności uczenia się i rozumienia, posługiwania się językami obcymi

W projekcie, w ramach AKADEMII RODZICA, odbywać się będą zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych, usprawniające rozwój ich kompetencji społecznych i wychowawczych oraz dotyczące świadomego wychowania. Zaplanowano następujące formy spotkań:

 • Wykłady dotyczące świadomego wychowania dzieci (9 wykładów po 4 godziny dydaktyczne)
  Tematy: skuteczna komunikacja, rola rodzica, budowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych, zdrowy styl życia, motywowanie dzieci do nauki, krytyczna analiza komunikatów. Efektem zajęć będzie nabycie wiedzy związanej z wychowaniem dziecka, stymulowaniem rozwoju i rozbudzaniem jego ciekawości poznawczej.
 • Zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi (3 zjazdy po 4 godziny dydaktyczne, w grupach po ok. 13 osób)
  Tematyka: „Jesteśmy. Tworzymy” – techniki twórczego myślenia i działania, „Nasza rodzina” – tworzenie więzi rodzic-dziecko i budowanie zaufania, „Rodzinne tańce i piosenki” – współpraca w grupie przy pomocy metod aktywizujących.
 • Spotkania grupowe (3 zjazdy po 3 godziny dydaktyczne, w grupach po ok. 13 osób).
  Tematyka: warsztaty i ćwiczenia rodziców z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki, omówienie problemów i możliwych rozwiązań.

W ramach zadania SZLIFOWANIE DIAMENTÓW, uczniowie w wieku 14-16 lat, którzy zakwalifikowali się co najmniej do etapu rejonowego konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanego przez Kuratorium Oświaty lub którzy zostali laureatami konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Gminę Piła, lub te osoby, które z co najmniej 2 przedmiotów (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) uzyskały na świadectwie oceny bardzo dobre i/lub celujące (w roku szkolnym 2018/2019). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć skan/kserokopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Diamenty wezmą udział w cyklu zajęć obejmujących dwa komponenty:

 • tematykę z zakresu dziedzin matematyczno-fizycznych – 9 spotkań, realizowanych w soboty, w wymiarze 6 h; zajęcia poprowadzi prof. nadzw. dr hab Stanisław Różański, kierownik Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii w PUSS w Pile, dr hab. nauk fizycznych, autor ponad 30 art. naukowych z listy filadelfijskiej, laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w konkursie eNgage (2014), laureat licznych nagród i wyróżnień w zakresie propagowania nauki;
 • tematykę doradztwa zawodowego i kształtowania kariery – 5 spotkań w wymiarze 3 h; zajęcia poprowadzi dr Monika Rozmarynowska, specjalistka ds. przedsiębiorczości, trenerka biznesu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu otrzymają catering.

Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.