Pytania i odpowiedzi

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie są ważne terminy?

 • Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych online: od 27 czerwca do 30 września 2019 r.
 • Informacja o wynikach rekrutacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej): do 7 października 2019 r.
 • Składanie w biurze projektu pisemnych deklaracji uczestnictwa wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi ubieganie się o przyznanie punktów preferencyjnych: od 9 do 13 października 2019 r.
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego: druga połowa października 2019 r. - szczegółowe informacje po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
 • Pierwszy zjazd: szczegółowe informacje po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
 • Szczegółowy harmonogram zajęć: do dnia inauguracji

Czy muszę zapisać się/dziecko do projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!”?
Tak. Zapisy odbywają się w formie elektronicznej. W zakładce
Rekrutacja. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach.

 

Jak mogę zapisać się/dziecko do Akademii Młodych Odkrywców?
Przez zakładkę
Rekrutacja na stronie internetowej amo.pwsz.pila.pl

 

Jaki jest limit miejsc?
W projekcie zaplanowano realizację dwóch edycji zajęć: pierwsza w roku szkolnym 2018/2019, druga w roku szkolnym 2019/2020. W każdej z dwóch edycji projektu przewidziano następujący limit miejsc:

 • ODKRYWANIE TALENTÓW (dzieci w wieku 6-12 l.): 100 uczestników
 • AKADEMIA RODZICA (zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych): 40 uczestników
 • SZLIFOWANIE DIAMENTÓW (młodzież w wieku 14-16 l.): 15 uczestników

W projekcie można wziąć udział wyłącznie w jednej z dwóch zaplanowanych edycji w roku szkolnym 2018/2019 lub w roku szkolnym 2019/2020.

 

Czy po zarejestrowaniu przez internet jest się automatycznie przyjętym na listę studentów?
Nie. Rekrutacja odbywa się dwustopniowo.
W celu zgłoszenia chęci udziału dziecka lub dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie internetowej projektu. Prosimy nie drukować formularza zgłoszeniowego. Na etapie rekrutacji złożenie formularza w wersji elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem podpisu. O złożenie podpisu na wydrukowanych przez projektodawcę formularzach zgłoszeniowych zostaną poproszeni rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Czy muszę drukować i dostarczać formularz?
Prosimy nie drukować formularza zgłoszeniowego. Na etapie rekrutacji złożenie formularza w wersji elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem podpisu. O złożenie podpisu na wydrukowanych przez projektodawcę formularzach zgłoszeniowych zostaną poproszeni rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dla uczestników w jakim wieku przewidziane są zajęcia?

 • ODKRYWANIE TALENTÓW dla dzieci w wieku 6-12 l.
 • AKADEMIA RODZICA zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych bez limitu wieku.
 • SZLIFOWANIE DIAMENTÓW dla młodzieży w wieku 14-16 l.

Jaka jest opłata za zajęcia?

Udział w zajęciach jest bezpłatny. W przypadku przerwania udziału w projekcie Organizator może wystąpić do Uczestnika o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem, gdy poniesie z tego tytułu straty.

 

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty w wymiarze 4 h lekcyjne; w projekcie zaplanowano 9 zjazdów weekendowych, uroczystą inaugurację roku akademickiego, popularyzatorską wystawę objazdową oraz uroczyste zakończenie roku akademickiego.
Szczegółowe informacje będą zamieszczone w harmonogramie.

 

Kiedy rozpoczną się zajęcia?
Rok akademicki 2019/2020 Akademii Młodych Odkrywców rozpocznie się uroczystą inauguracją w drugiej połowie października 2019 r.

Szczegółowe informacje będą zamieszczone w harmonogramie.

 

Kiedy odbywać się będą zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych?

Zajęcia (wykłady dotyczące świadomego wychowania) odbywać się będą równolegle do zajęć prowadzonych dla dzieci.
Terminy zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców (3 zjazdy po 4 h) oraz spotkania grupowe dla rodziców (3 zjazdy po 3 h) zostaną zaplanowane w trakcie roku akademcikiego (w miesiacach: listopad, luty, maj).

 

Ile czasu trwa wykład?

Jeden wykład trwa 45 minut, po nim następuje 15-minutowa przerwa.

Podczas każdego zjazdu (w soboty) zaplanowano realizację 4 wykładów (dot. Odkrywania Talentów i Akademii Rodzica) oraz dla zadania Szlifowanie Diamentów: tematyka z zakresu dziedzin matematyczno-fizycznych – 9 spotkań, realizowanych w soboty, w wymiarze 6 h; tematyka doradztwa zawodowego i kształtowania kariery – 5 spotkań w wymiarze 3 h.

 

Ile semestrów można studiować w Akademii Młodych Odkrywców?

Każdy uczestnik projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” realizowanego w latach 2018/2019 oraz 2019/2020, może uczestniczyć wyłącznie w jednej jego edycji, zatem może studiować 2 semestry.

 

Gdzie otrzymam indeks?
Indeks otrzymasz (dotyczy dzieci i młodzieży) na wykładzie inauguracyjnym. Każdemu studentowi osobiście wręczy go JM Rektor PWSZ w Pile. Indeks uprawnia do uczestnictwa w zajęciach, należy go mieć przy sobie. Zaliczenia (pieczątki) w indeksie są potwierdzeniem obecności na wykładzie/zajęciach.

 

Czy każdy uczeń w wieku 12-14 lat może uczestniczyć w zajęciach SZLIFOWANIE DIAMENTÓW?

Nie, w tym zadaniu w projekcie udział mogą wziąć wyłącznie osoby w wieku 14-16 l., które zakwalifikowały się co najmniej do etapu rejonowego konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub te, które zostały laureatami konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Gminę Piła, lub te osoby, które z co najmniej 2 przedmiotów (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) uzyskały na świadectwie oceny bardzo dobre i/lub celujące (w roku szkolnym 2017/2018). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć skan/kserokopię świadectwa..

 

Czy w projekcie udział mogą wziąć dzieci, młodzież, rodzice/opiekunowie prawni spoza gminy Piła?

Nie. Zgodnie z warunkami dofinansowania projektu jest on realizowany w partnerstwie z Gminą Piła. Jego uczestnikami mogą zostać uczniowie uczęszczający wyłącznie do szkół na terenie Gminy Piła oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.

 

Czy rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie biorą udziału w projekcie mogą zostać uczestnikami projektu i wziąć udział w zajęciach?

Nie. W Akademii Rodzica mogą brać udział wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach Akademii Młodych Odkrywców.

 

Czy jak w tym roku ukończę Akademię Młodych Odkrywców, mogę zapisać się w przyszłym roku ponownie?

Nie. W projekcie można wziąć udział wyłącznie w jednej z dwóch zaplanowanych edycji w roku szkolnym 2018/2019 lub w roku szkolnym 2019/2020.

 

Czy dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły uczestniczyć w zajęciach?

Tak. Budynki, w których odbywać się będą zajęcia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto osoby te mogą uzyskać preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym. Dla uzyskania preferencji niezbędne jest złożenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Czy dorośli mogą brać udział w wykładach?

Tak, dla rodziców/opiekunów prawnych przygotowana została oferta zajęć w ramach AKADEMII RODZICA.

 

Czy dorośli mogą brać udział w zajęciach dla dzieci?

Nie, dla rodziców/opiekunów prawnych przygotowana została osobna oferta zajęć.

 

Kiedy będzie znany harmonogram zajęć?

Na tydzień przed uroczystą inauguracją roku akademickiego.

 

Do kiedy trzeba złożyć formularz rekrutacyjny?

Rekrutacja AMO trwa do 20.09.2019 r.

 

Kiedy będzie wiadomo, kto został zakwalifikowany do udziału w projekcie?

Postępowanie kwalifikacyjne zakończy się najpóźniej 06.10.2019 r.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Kto ma pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu?

W celu zakwalifikowania do projektu kandydaci zostaną ocenieni według następujących kryteriów preferencyjnych:

 1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin deklarujących udział dziecka niepełnosprawnego. Dla uzyskania preferencji niezbędne jest złożenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w pierwszej kolejności w formie skanu podczas składania formularza zgłoszeniowego).
 2. W drugiej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin, gdzie rodzic/opiekun prawny zgłasza się wspólnie z dzieckiem.
 3. W przypadku dalszej równoważności o zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje pierwszeństwo przesłania formularza zgłoszeniowego.
Czy moja babcia, mój dziadek może zostać wolontariuszem podczas zajęć?

Wolontariuszami mogą zostać Słuchaczki i Słuchacze Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.

 

Czy w projekcie zaplanowano catering?

Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek w trakcie jednej z trzech przerw między zajęciami.

 

Czy studentki i studenci AMO mogą sami wracać do domów?
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym o samodzielnym powrocie dziecka do domu lub deklaracji odbioru dziecka nie później niż 15 min po planowanym zakończeniu zajęć.

 

Czy karta dużej rodziny jest uwzględniana w procesie rekrutacji?

Nie. Punkty preferencyjne uzyskiwane są jedynie w przypadku:
 1. Kandydatury rodzin deklarujących udział dziecka niepełnosprawnego. Dla uzyskania preferencji niezbędne jest złożenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w pierwszej kolejności w formie skanu podczas składania formularza zgłoszeniowego).
 2. W dalszej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin gdzie rodzic/opiekun prawny zgłasza się wspólnie z dzieckiem.
W jaki sposób projektodawca będzie kontaktować się z kandydatami/uczestnikami?

Głównym środkiem komunikacji pomiędzy organizatorami AMO a kandydatami/uczestnikami jest poczta elektroniczna. W procesie rekrutacji i realizacji projektu kandydat/uczestnik jest zobowiązany do sprawdzania skrzynki pocztowej oraz śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej AMO.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pwsz.pila.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do Akademii Młodych Odkrywców. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią / Pana zgoda.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia do Akademii Młodych Odkrywców przez okres realizacji i rozliczenia projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - z pasji do nauki!” na podstawie odrębnej zgody.
 • W zakresie Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu ubiegania się o przyjęcie do Akademii Młodych Odkrywców. W przypadku niepodania danych ubieganie się o przyjęcie do Akademii Młodych Odkrywców jest niemożliwe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych w celu rekrutacji do Akademii Młodych Odkrywców.

Jeżeli nie uzyskali Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania zachęcamy do kontaktu amo@pwsz.pila.pl.


Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.