Rekrutacja


Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja do projektu została zakończona.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W PIERWSZEJ EDYCJI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

PRZED UZUPEŁNIANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

  • Formularz zgłoszeniowy SZLIFOWANIE DIAMENTÓW (osoby w wieku 14-16 l., które zakwalifikowały się co najmniej do etapu rejonowego konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub te, które zostały laureatami konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Gminę Piła) lub te osoby, które z co najmniej 2 przedmiotów (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) uzyskały na świadectwie oceny bardzo dobre i/lub celujące (w roku szkolnym 2018/2019). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć skan/kserokopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

UWAGA! Do zadania ODKRYWANIE TALENTÓW w pierwszej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin deklarujących udział dziecka niepełnosprawnego. Dla uzyskania preferencji niezbędne jest złożenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w pierwszej kolejności w formie skanu podczas składania formularza zgłoszeniowego).

W dalszej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin gdzie rodzic/opiekun prawny zgłasza się wspólnie z dzieckiem. W przypadku dalszej równoważności o zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje pierwszeństwo przesłania formularza zgłoszeniowego.

Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.