Zawarte umowy i porozumienia

1. Umowy o współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i B + R + I
Przedmiotem umów jest szeroko pojęta współpraca dotycząca działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowo-innowacyjnej.
Wypełnienie niniejszych umów odbywa się poprzez:
 • wspólną organizację studiów dualnych;
 • współpracę w ramach Centrum Transferu Technologii Uczelni;
 • realizację wspólnych projektów badawczo – rozwojowo – innowacyjnych (B + R + I);
 • rozwój dedykowanych laboratoriów naukowo-badawczych;
 • ustalanie tematów praktyk oraz organizację praktyk dla studentów;
 • organizację i realizację staży dla studentów;
 • ustalanie tematów prac dyplomowych oraz udzielenie wsparcia w zakresie ich opracowywania studentom, którzy uzyskają taką możliwość ze strony Przedsiębiorcy;
 • umożliwienie korzystania przez pracowników naukowych i studentów Uczelni z infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa, w celu podnoszenia jakości kształcenia kadr inżynierskich oraz przez pracowników Przedsiębiorstwa z infrastruktury technicznej Uczelni;
 • udostępnianie pracownikom naukowym i studentom Uczelni informacji na temat działalności Przedsiębiorstwa w ramach bezpośrednich kontaktów – wizyt w Przedsiębiorstwie;
 • promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych realizowanych w Przedsiębiorstwie poprzez angażowanie pracowników Przedsiębiorstwa do prowadzenia prelekcji, wykładów, seminariów na terenie Uczelni;
 • udostępnianie pracownikom Przedsiębiorstwa księgozbioru Uczelni;
 • oferowanie pracownikom Przedsiębiorstwa możliwości korzystania z programów edukacyjnych, organizowanych przez Uczelnię;
 • opiniowanie przez Przedsiębiorstwo programów kształcenia w zakresie ich modyfikacji w kierunku zgodnym z potrzebami środowiska gospodarczego;
 • wsparcie Uczelni w jej wysiłkach zmierzających do podnoszenia poziomu infrastruktury edukacyjnej poprzez ewentualne przekazywanie na potrzeby dydaktyczne Uczelni urządzeń wycofywanych z eksploatacji przez Przedsiębiorstwo;
 • wspólne propagowanie przedsięwzięć gospodarczych i naukowych (np. związanych z aplikowaniem o środki unijne), kreujących postęp techniczny i technologiczny w lokalnym środowisku.
Przedsiębiorstwo / Instytut naukowo - badawczy
 • Philips Lighting Poland Sp. z o. o. Piła
 • Sapa Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance
 • Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. Rogoźno
 • Seaking Poland Ltd. Sp. z o. o. W Czarnkowie
 • PPHU AGA Leszek Guderski, Nowa Wieś Ujska
 • P.U.H. „Gólcz i Synowie” Mieczysław Gólcz w Białośliwiu
 • ROMB S.A. w Złotowie
 • Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV Sp. z o.o. z siedzibą w Pile
 • Z.P.U.H. Komfort w Budzyniu
 • STEICO Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie
 • JENOX Akumulatory Sp. z o.o. w Chodzieży
 • Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” Spółka akcyjna w Śmiłowie
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 • EUROLINK Spółka z o. o. w Poznaniu
 • PUH NAFTA-TRANS Sp. z o. o. w Pile
Umowy w ramach działalności B+R+I
 1. Projekt WRPO 2014+. Działanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, Opracowanie wyników prac B+R+I w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych. Beneficjent opracowania: Autoryzowana Stacja Dealerska TOYOTA Ukleja Spółka Jawna w Ujściu. Wykonawca opracowania dla wniosku projektu – PWSZ w Pile. Piła 2015.
 2. Szkolenie w zakresie użytkowania i programowania sterowników PLC. Beneficjent usługi: SeaKing Ltd. Sp. z o. o. w Czarnkowie. Wykonawca usługi – PWSZ w Pile. Piła 2015.
 3. Projekt WRPO 2014+. Działanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, Opracowanie wyników prac B+R+I w zakresie automatyzacji infrastruktury magazynowej oraz wycinania laserowego blach metalowych. Beneficjent opracowania: ZPUH „Komfort” Jan Kubacki w Budzyniu. Wykonawca opracowania dla wniosku projektu – PWSZ w Pile. Piła 2015.
 4. Projekt WRPO 2014+. Działanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Opracowanie opinii o innowacyjności w zakresie wycinania laserowego blach metalowych. Beneficjent opracowania: ZPUH „Komfort” Jan Kubacki w Budzyniu. Wykonawca opracowania dla wniosku projektu – PWSZ w Pile. Piła 2015.
 5. Opracowanie formularzy procesów logistycznych i marketingowych przedsiębiorstwa. Beneficjent opracowania: PUH NAFTA-TRANS Sp. z o. o. w Pile. Wykonawca opracowania – PWSZ w Pile. Piła 2015.
 6. Projekt PO IR Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.  Opracowanie wyników prac B+R+I w zakresie modernizacji technologii produkcji okuć meblowych. Beneficjent opracowania: Zakład Metalowy P.U.H. Roman Hoffmann w Budzyniu. Wykonawca opracowania dla wniosku projektu - PWSZ w Pile. Piła 2017.
2. Umowa Konsorcjum

Została zawarta pomiędzy Państwową Wyższą Szkolą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile (Lider Konsorcjum) a Partnerami:

 • Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski.
 • Philips Lighting Poland Sp. z o. o. w Pile.
 • KABAT SPÓŁKA JAWNA w Budzyniu.
 • Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy KOMFORT w Budzyniu.
 • SAPA Aluminium Sp. z o. o. w Trzciance.
 • Seaking Poland Ltd. Sp. z o. o. w Czarnkowie.
 • Wojtasik. Pracownia Architektoniczna w Pile.

Strony zawiązują Konsorcjum naukowe, celem zwiększenia współdziałania pomiędzy sektorem nauki, reprezentowanym przez Lidera konsorcjum i przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład konsorcjum, a także jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami otoczenia biznesu, w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.
Cel ten będzie realizowany poprzez projekt „Regionalne Centrum Innowacji Północnej Wielkopolski” (RCIPW).

Szczegóły dot. zawarcia umowy - TUTAJ

3. Umowy o współpracy w zakresie studiów dualnych

Przedmiotem umów jest wspólne prowadzenie studiów dualnych (przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Przedsiębiorstwo) na kierunkach pierwszego stopnia studiów stacjonarnych o profilu praktycznym: budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, transport. Program studiów dualnych składa się z zajęć dydaktycznych odbywanych w Uczelni oraz praktyk studenckich i szkolenia zawodowego odbywanego w Przedsiębiorstwie. W ramach studiów dualnych studenci mogą przygotowywać prace inżynierskie tematycznie związane z potrzebami Przedsiębiorstwa. Z tytułu praktyk i szkolenia zawodowego odbywanego w Przedsiębiorstwie studenci, otrzymują stypendium fundowane przez Przedsiębiorstwo. Zasady odbywania praktyk studenckich i szkolenia zawodowego, określone są indywidualnymi umowami zawieranymi przez Przedsiębiorstwo i Uczelnię ze studentami.

Szczegółowy wykaz wszytskich przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią - TUTAJ

4. Umowa powołująca Pilski Klaster Energetyczny

11 września w Urzędzie Miasta podpisane zostało porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy. Będzie to możliwe poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii.
Klaster utworzyły: Gmina Piła, GWDA spółka z o.o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. w Pile, FOTOWOLTAIKA PIŁA Sp. z o.o. w Pile oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Szczegóły dot. powołania Klastra - TUTAJ

5. Umowa o współpracy w zakresie OZE

W styczniu 2018 roku powstało Konsorcjum naukowe, które realizować będzie projekt „Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE w Pile”. Konsorcjum założyli trzej członkowie Pilskiego Klastra Energetycznego: GWDA sp. z o.o. – jako lider; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski – jako członkowie Konsorcjum.

Szczegóły dot. utworzenia Konsorcjum - TUTAJ