Aktualności

"Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile"


26 kwietnia 2013 r.

Podpisanie Aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nieznacznym zmianom względem planowanych, uległy rzeczywiste wartości wskaźników produktu i rezultatu Projektu. Wartość osiągniętego kluczowego wskaźnika produktu, tj. powierzchnia zrewitalizowanych obszarów wynosi 0,55871 ha, natomiast wartość uzupełniającego wskaźnika rezultatu, tj. powierzchnia udostępniona na cele edukacyjne to 3 243,56 m kw.

21 luty 2013 r.

Podpisanie Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W umowie o dofinansowanie wprowadzono zmiany:
- całkowita wartość Projektu wynosi 7 987 449,64 zł,
- całkowite wydatki kfalifikowalne Projektu wynoszą 7 626 935,67 zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 720 201,75 zł.

15 luty 2013 r.

Uroczyste otwarcie obiektu.

27 listopada 2012 r.

Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania rozbudowy budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

22 sierpnia 2012 r.

Przeprowadzenie wizyty monitorującej projektu, przez pracowników Oddziału Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zakres wizyty obejmował sprawdzanie dokumentacji przetargowej, finansowej oraz budowlanej, a także wizytę na terenie budowy.

10 kwietnia 2012 r.

Zamieszczenie w Tygodniku Nowym ogłoszenia zawierającego informacje o postępie rzeczowym prac budowlanych, planowanym przeznaczeniu budynku „J” oraz współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

31 marca 2012 r.

Zaawansowanie finansowe postępu robót budowlanych realizowanych przez firmę Skanska S. A. w ramach Projektu wyniosło 75 %. Obecnie w obiekcie realizowane są prace wykończeniowe.

17 stycznia 2012 r.

Podpisanie Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z przesunięciami wydatków inwestycyjnych pomiędzy latami i zmianą kwoty nakładów niekwalifikowalnych zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.

29 września 2011 r.

Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w umowie zmieniono źródła finansowania wkładu własnego.

27 lipca 2011 r.

Przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 378 503 zł na współfinansowanie wkładu własnego Beneficjenta, tj. PWSZ w Pile.

2 czerwca 2011 r.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego. Symbolicznej czynności wmurowania Aktu Erekcyjnego w ścianę budynku J dokonał Rektor PWSZ w Pile prof. dr hab. Adam Marcinkowski, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Starosta Powiatu Pilskiego Mirosław Mantaj oraz Dyrektor Oddz. Skanska S.A. Rafał Jaworowicz. W intencji powodzenia przedsięwzięcia budowę poświęcił ks. Stanisław Oracz, proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Pile. Na uroczystość przybyli także m.in. parlamentarzyści, kadra dydaktyczna oraz przedstawiciele pracowni architektonicznej i firmy pełniącej nadzór inwestorski.

2 marca 2011 r.

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W związku z rozstrzygnięciem przetargów nieograniczonych na realizację zadań w ramach Projektu, w umowie o dofinansowanie wprowadzono zmiany:
- całkowita wartość Projektu wynosi 7 827 632,58 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 7 656 822,21 zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 742 616,65 zł.

12 stycznia 2011 r.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie prac - luty 2011 r.

29 grudnia 2010 r.

Montaż na budynku J tablicy informacyjnej dot. inwestycji, o wym. 250x200cm.

28 grudnia 2010 r.

Podpisanie umowy z firmą Skanska S. A. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku J, zagospodarowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia.

21 grudnia 2010 r.

Zamieszczenie w Tygodniku Nowym ogłoszenia o rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji oraz o udziale środków z Unii Europejskiej.

30 listopada 2010 r.

Podpisanie umowy ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL" z Piły na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych.

15 października 2010 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu IV - Rewitalizacja obszarów problemowych Działania 4.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

9 września 2010 r.

Wybór projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

17 grudnia 2009 r.

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania Projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Departament Wdrażania Programu Regionalnego.
Szczegóły dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dostępne są na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"