Karta Praw Studenta

Studencie, masz prawo!

Dzięki reformie szkolnictwa wyższego stajesz się równorzędnym partnerem dla uczelni. Karta Praw Studenta, stworzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to zbiór podstawowych zasad, które chronią interesy studentów. W Karcie zapisano m.in., że:

  • student jest najwyższym podmiotem uczelni,
  • każdy student ma równe szanse w dostępie do bezpłatnych studiów na drugim kierunku,
  • prawa studenta chroni obowiązkowa umowa cywilnoprawna z uczelnią publiczną i niepubliczną,
  • uczelnia nie może pobierać od studenta żadnych dodatkowych opłat nieprzewidzianych w umowie ze studentem
  • każdy student ocenia pracę nauczyciela akademickiego.