Instytut Ekonomiczny - kierunek Ekonomia

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Ekonomia posiada wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce, możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. Absolwent posiada znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym mu biegłe porozumiewanie się i korzystanie z literatury fachowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających-magisterskich o charakterze ekonomiczno-finansowym w uniwersytetach ekonomicznych, bankowych oraz na wybranych specjalnościach uniwersyteckich i politechnicznych.

Wymagania wstępne:

Podstawą przyjęcia na studia zawodowe jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego. Preferowane egzaminy maturalne to matematyka i geografia

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Absolwent kierunku Ekonomia zostaje przygotowany w zakresie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do pracy zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, agencjach badań rynków, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. W zależności od wybranej specjalności w ramach kierunku Ekonomia absolwenci charakteryzują się dodatkowymi umiejętnościami.

Absolwent specjalności Informatyki w Biznesie i Administracji posiada profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej. Jest biegły w zakresie programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz zintegrowanych systemów informatycznych oraz posiada łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych. Wykorzystuje współczesne języki programowania strukturalnego i obiektowego w celu tworzenia nowego oprogramowania (w tym także aplikacji internetowych i baz danych). Posiada umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi oraz systemami baz danych.

Absolwent specjalności Inwestycje i Nieruchomości jest specjalistą ds. projektów inwestycyjnych, developerskich, alokacji kapitału w papiery wartościowe, rynku nieruchomości, obrotu i zarządzania nieruchomościami, jak również wyceny nieruchomości.

Celem specjalności Rachunkowość i Skarbowość jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznym, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Absolwenci specjalności posiadają bardzo dobre przygotowanie do uzyskania kwalifikacji audytora wewnętrznego. Ponadto posiadają wiedzę z zakresu finansów publicznych, a także prawa bilansowego, podatkowego i budżetowego, a także znają podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych i budżetowych oraz zasady ich finansowania.

Specjalność Turystyka i Hotelarstwo kształci w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe: pensjonatów, domów wczasowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, zakładów uzdrowiskowych, apartamentów mieszkalnych i kwater prywatnych. Ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający specjalistyczny język obcy i wyposażany w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku hotelarskiego, posiada predyspozycje do pracy zarówno w międzynarodowych sieciach hotelowych, zarządzania niezależnymi obiektami noclegowymi, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami posiada znajomość podstaw zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, w tym planowania jego działalności w warunkach ryzyka strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji, co do kierunków i rozmiarów działalności. Wykazuje się znajomością powiązań z otoczeniem, zna zasady marketingu i promocji, potrafi zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej oraz zna miejsce działalności innowacyjnej w działalności gospodarczej. Posiada znajomość zasad polityki rachunkowości, którymi winny posługiwać się małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym znajomość prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających-magisterskich o charakterze ekonomiczno-finansowym w uniwersytetach ekonomicznych, bankowych oraz na wybranych specjalnościach uniwersyteckich i politechnicznych.


Egzamin końcowy

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Forma trzech pytań pozwala studentowi wykazać się wiedzą z zakresu wiedzy ekonomicznej oraz problematyki związanej z praca dyplomową. Zasady obliczania ostatecznego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile

Zasady oceniania

Wszystkie zasady oceniania zawarte są w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu są zawarte w kartach informacyjnych przedmiotów.

Koordynator

Koordynator ECST na kierunku ekonomia:
dr Paweł Błaszczyk
e-mail: pawel.blaszczyk@pwsz.pila.pl
nr telefonu: Sekretariat Instytutu Ekonomicznego: 67-352-26-11

adres:
Sekretariat Instytutu Ekonomicznego
64-920 Piła
ul. Podchorążych 10; budynek B; II piętro