Instytut Humanistyczny - kierunek Filologia

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności filologia angielska legitymuje się, zbliżoną do rodzimej, znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku, a ich znajomość może być przydatna w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyta wiedza i umiejętności dają absolwentom szerokie perspektywy zawodowe i umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług, wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia z dnia 17 stycznia 2012 r. absolwent filologii angielskiej może także znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Uprawnienia do nauczania języka na wyższych szczeblach nauczania wymagają odbycia magisterskich studiów uzupełniających.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności w zakresie:

  • specjalności studiów, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz móc ją samodzielnie pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami nauki,
  • psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne, umieć wspierać wszechstronny rozwój dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne swoich uczniów, organizować życie społeczne na poziomie szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
  • dydaktyki przedmiotowej (metodyki), umożliwiającej efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań poznawczych w przedmiotach oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także ewaluacji czyli umiejętności badania poziomu osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki,
  • wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie,
  • wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka,
  • efektywnego posługiwania się narządami głosu,
  • gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia się przez całe życie,
  • komunikacji na szczeblach regionalnych, ponadregionalnych i kulturowych,
  • specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie,
  • kompetencji organizatorskich, kierowniczych, pedagogicznych, prowadzenia negocjacji i promocji.

Absolwent lingwistyki stosowanej legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych: specjalność główna język angielski na poziomie biegłości co najmniej C1, specjalność dodatkowa język niemiecki na poziomie biegłości co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent tej specjalności nie tylko będzie znał dwa języki na poziomie komunikatywnym, czyli takim, aby móc swobodnie się w nim porozumiewać, ale będzie też posługiwał się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania na przykład zawodu tłumacza. W trakcie studiów studenci zdobędą również podstawowe umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych, wspomagających warsztat pracy. Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentom zatrudnienie w biurach tłumaczeń oraz w różnego rodzaju instytucjach wymagających zawodowej znajomości języka obcego. Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej posiadać będzie wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nabędzie umiejętności negocjacji i skutecznej promocji. Tym samym absolwent tej specjalności będzie mógł wykorzystać znajomość języka i wiedzę o nim w różnych obszarach życia. Oprócz klasycznego kształcenia z zakresu wybranego języka, historii i kultury, gwarantowanego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, specyfiką studiów będzie bogaty program praktyk zawodowych, w tym praktyk odbywanych za granicą. W ramach praktyk studenci jeszcze w trakcie trwania nauki będą mogli zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa, urzędu, czy też firmy, co niewątpliwie ułatwi im wejście na rynek pracy.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): ukończona szkoła średnia i świadectwo dojrzałości; potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym naukę przedmiotów kierunkowych w języku obcym oraz uzyskanie kompetencji docelowej języka obcego (języków) przynajmniej na poziome B2 dla specjalności lingwistyka stosowana i C1 dla specjalności nauczycielskiej filologia angielska.

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia zawodowe jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego, obowiązującego na danym kierunku i specjalności studiów, tj. odpowiednia liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, według regulaminu obowiązującego w danym roku akademickim.

Cele kształcenia

Kierunek filologia kształci specjalistów w zakresie praktycznej znajomości jednego lub dwóch języków obcych, na specjalności nauczycielskiej filologia angielska– przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela oraz specjalności lingwistyka stosowana – kształcącej przyszłych tłumaczy i specjalistów od komunikacji. Studia obejmują przedmioty z zakresu literatury, językoznawstwa, historii i kultury krajów danego obszaru językowego. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie nauk filologicznych, kultury i historii obszaru językowego oraz podstawy metodologii badań, obowiązujących dla wybranej specjalności. Uzyskuje umiejętności językowe, zgodne z zobowiązującymi standardami kształcenia, w formie pisemnej i ustnej na poziomie co najmniej B2 i C1 dla specjalności pedagogicznej. Nabywa wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne i ogólnopedagogiczne oraz kompetencje, odnoszące się do refleksji filologicznej i komunikacji społecznej, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Dalsze możliwości kształcenia

Studenci przygotowywani są do podjęcia studiów drugiego stopnia (m.in. na kierunkach: filologia, pedagogika oraz specjalnościach: lingwistyka stosowana, lingwistyka stosowana - ekokomunikacja, komunikacja społeczna, etnolingwistyka) oraz studiów podyplomowych.


Egzamin końcowy

Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i jej obroną w postaci egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną. Na egzamin dyplomowy składają się zagadnienia z zakresu treści pracy, wiedzy kierunkowej, specjalistycznej i metodologicznej.

Ostateczna ocena na Dyplomie stanowi średnią ważoną:

wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (waga 0,5),
oceny pracy licencjackiej (waga 0,25),
oceny z egzaminu dyplomowego (waga 0,25).

Zasady oceniania

Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się sześciostopniową skalę ocen:

bardzo dobry (5)
dobry plus (4,5)
dobry (4)
dostateczny plus (3,5)
dostateczny (3)
niedostateczny (2)

Zasady ustalania (obliczania) średniej ocen:

W stosunku do studentów rozliczanych według systemu ECTS średnią ocen stanowi średnia ważona punktami ECTS. Do obliczania średniej ważonej uwzględnia się wszystkie oceny w ciągu całego okres studiów, którym przypisane są punkty ECTS. Szczegółowe zasady oceniania dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w sylabusach.

Koordynator

dr Marlena Bielak
e-mail: mmbielak@interia.pl
adres: Zakład Filologii Angielskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10 64-920 Piła