Instytut Humanistyczny - kierunek Politologia

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku Politologia wyposażą absolwenta w niezbędny zakres wiedzy politologicznej, historycznej, społecznej i humanistycznej. Pozwala ona przyszłemu absolwentowi tego kierunku lepiej zrozumieć otaczającą nas i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną, polityczną, kulturową i ekonomiczną w regionie, Polsce, Europie i na świecie.

a) Sylwetka absolwenta specjalności Administracja europejska

Absolwent specjalności administracja europejska posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie i umie analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Aby zapewnić wymaganą sprawność językową, program studiów został rozszerzony dodatkowo o 180 godz. języka obcego na studiach stacjonarnych i 108 godz. na studiach niestacjonarnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucjach i organizacjach krajowych i regionalnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, i środkach masowego przekazu (po dodatkowym kształceniu z zakresu dziennikarstwa) oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

b) Sylwetka absolwenta specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności potrafi łączyć wiedzę politologiczną, ekonomiczną, prawną, ekologiczną, psychologiczną, organizacji i zarządzania oraz ratownictwa z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji. Absolwenci posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: ustawicznego diagnozowania (monitorowania) zagrożeń, sytuacji trudnych w życiu społeczno - politycznym na poziomie lokalnym i regionalnym; kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego; normalizowania sytuacji społeczno - politycznej i gospodarczej po wydarzeniach kryzysowych; organizowanie pomocy humanitarnej; opracowania zintegrowanego programu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją; zarządzania projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego; komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych; organizowania pomocy poszkodowanym, w następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń; organizowania udzielania pomocy psychologicznej, socjalnej w następstwie nagłych i nadzwyczajnych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowej.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości (język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie).

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Celem kształcenia na specjalności ADMINISTRACJA EUROPEJSKA jest wyposażenie studenta w kompetencje niezbędne do podjęcia pracy:

 • w jednostkach samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat – w wydziałach zajmujących się planowaniem i realizacją polityki współpracy z instytucjami europejskimi oraz odpowiadającymi im instytucjami i jednostkami w poszczególnych państwach),
 • w instytucjach administracji państwowej (wydziały jak wyżej),
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w mediach lokalnych,
 • w biurach poselskich i senatorskich reprezentujących pilski okręg wyborczy,
 • w agencjach rozwoju regionalnego ( Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich)

Celem kształcenia na specjalności BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE jest wyposażenie studenta w kompetencje niezbędne do podjęcia pracy:

 • promocji idei bezpieczeństwa,
 • podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;
 • pracy w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, (rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2002 roku o powołaniu zespołów reagowania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie);
 • ośrodkach interwencji kryzysowych w samorządach terytorialnych;
 • odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę cywilno - wojskową w samorządzie terytorialnym (CIVIL MILITARY CORPORATION- NATO) w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcia państwa - gospodarza (HOST NATION SUPPORT - HNS).
Dalsze możliwości kształcenia

Studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich m.in. na kierunkach: Politologia, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe, Europeistyka, Administracja.

 
Egzamin końcowy

Egzamin dyplomowy, składany przed komisją, organizuje dyrektor, gdy student spełnił wszystkie, za wyjątkiem egzaminu dyplomowego, wymagania programu kształcenia. Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy dyplomowej i sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie kształcenia.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu są zawarte w kartach przedmiotów.

Koordynator
doc. dr Arkadiusz Z. Kotliński
Instytut Humanistyczny, budynek D, pok. 205