Instytut Humanistyczny - kierunek Praca socjalna

Sylwetka absolwenta

Absolwenci obok wiedzy nabywają umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych; ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Absolwent zna problemy dysfunkcjonalności rodziny w zakresie pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych, a także źródła niepełnosprawności i patologii społecznej. Zna również metody motywowania i aktywizowania osób do samodzielnego podejmowania działań naprawczych.
Absolwent kierunku Praca Socjalna jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej; powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie; w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; w ośrodkach wsparcia; w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów; w zakładach karnych; w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości (język polski, wiedza o społeczeństwie).

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:

  • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
  • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu różnorakich problemów,
  • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem,
  • pobudzania zaradności indywidualnej u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  • kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji świadczących pomoc

Dalsze możliwości kształcenia

Studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich m.in. na kierunkach: Praca socjalna, Pedagogika społeczna, Polityka społeczna, Socjologia

 

Egzamin końcowy

Egzamin dyplomowy, składany przed komisją, organizuje dyrektor, gdy student spełnił wszystkie, za wyjątkiem egzaminu dyplomowego, wymagania programu kształcenia. Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy dyplomowej i sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie kształcenia.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu są zawarte w kartach przedmiotów.

Koordynator

dr Stanisław Zakrzewski
Instytut Humanistyczny, budynek D, pok. 207