Instytut Ochrony Zdrowia - kierunek Fizjoterapia

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia:

 • potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta,
 • powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
 • zna sposoby kształtowania sprawności i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie optymalnym,
 • potrafi usprawniać osoby w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności,
 • zna sposoby promowania prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
 • potrafi komunikować się z pacjentem, z poszanowaniem jego godności,
 • przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność za sprawność pacjenta, a ponadto posiada wiedzę z przedmiotów tworzących podstawę naukową fizjoterapii,
 • rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej, pozwalającej na prowadzenie i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
 • potrafi wyjaśnić pacjentowi rolę i wpływ zabiegów na organizm,
 • potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania wstępne

Oczekiwane kompetencje kandydata:

 • chęć poszerzania wiedzy z obszaru nauk medycznych,
 • chęć pracy z osobą niepełnosprawną,
 • umiejętność prezentacji wybranych czynności ruchowych.

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

 • umożliwienie absolwentom zdobycia przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności, niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • umożliwienie absolwentom zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego,
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,
 • kształtowanie postaw tolerancji dla zachowań, wynikających z niepełnosprawności, odmiennych uwarunkowań społecznych, kulturowych i wiekowych, wrażliwości etycznej oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności,
 • umożliwienie nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz stosowania praktyki, opartej na dowodach naukowych,
 • umożliwienie zdobycia sprawności fizycznej, koniecznej dla poprawnego demonstrowania i
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, umożliwiającej pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

 

Egzamin końcowy

Egzamin dyplomowy na kierunku Fizjoterapia składa się z trzech etapów:

 • egzaminu teoretycznego,
 • egzaminu praktycznego,
 • obrony pracy licencjackiej.

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z etapów wcześniejszych. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej na terenie PWSZ w Pile i obejmuje odpowiedź na wylosowany przez studenta zestaw 3 pytań. Egzamin praktyczny polega na wylosowaniu przez studenta jednego przypadku klinicznego – symulacja różnorodnych dysfunkcji pacjenta. Na egzaminie wymagana jest wiedza i umiejętność w zakresie oceny funkcjonalnej pacjenta, planowania procesu rehabilitacyjnego oraz zastosowania praktycznego odpowiednich technik postępowania fizjoterapeutycznego, ponadto umiejętność zastosowania zabiegów w zakresie fizykoterapii. Egzamin praktyczny przeprowadzony jest na terenie PWSZ z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i sprzętu fizjoterapeutycznego oraz studenta – „pacjenta”, na którym zdający egzamin prezentuje swoje umiejętności. Obrona pracy licencjackiej ma charakter egzaminu ustnego. Student na egzaminie otrzymuje 3 pytania:

pierwsze pytanie student otrzymuje z zakresu kierunku studiów, z listy pytań zweryfikowanych przez Dyrektora Instytutu,
drugie pytanie zadaje recenzent, winno ono nawiązywać do treści pracy (w tym metodyki pracy lub jej wyników),
trzecie pytanie zadaje promotor, winno ono nawiązywać do tematyki studiów.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile: (sprawdź).
Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu zawarte są w kartach przedmiotów.

Koordynator ds. Programu Erasmus

mgr Edyta Libuda

e-mail: edytalib@interia.pl
adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Podchorążych 10, budynek A 221
64-920 Piła