Instytut Ochrony Zdrowia - kierunek Kosmetologia

Sylwetka absolwenta

Po studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia absolwenci potrafią:

  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego i zastosować kosmetyk zgodnie z rozpoznaniem,
  • rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej,
  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
  • opracowywać wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania wstępne:

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku Kosmetologia obejmuje: konkurs świadectw, który obejmuje oceny na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii. O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów, uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Absolwent kierunku otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i kwalifikacje kosmetologa. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia gabinetu kosmetycznego i odnowy biologicznej.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 
Egzamin końcowy

Egzamin dyplomowy na kierunku Kosmetologia składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej, obrony pracy licencjackiej. Część teoretyczna odbywa się w formie testu. Test zawiera 100 pytań z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, dermatologii, chemii i receptury kosmetycznej.

Część praktyczna odbywa się w pracowniach kosmetologii. Ocena końcowa studiów jest określona zgodnie z Regulaminem Studiów i równa jest sumie trzech składników: 50% średnia za studia, 25% ocena pracy dyplomowej, 25 % ocena z egzaminu dyplomowego.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu zawarte są w kartach przedmiotów.

Koordynator

mgr Edyta Libuda,
e-mail: edytalib@interia.pl
adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Podchorążych 10, budynek A 221
64-920 Piła