Instytut Ochrony Zdrowia - kierunek Pielęgniarstwo

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa.

Absolwent posiada:

  • wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych;
  • wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.
  • umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
  • umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
  • umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
  • umiejętności organizowania pracy własnej;
  • umiejętności nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej
  • umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania wstępne

Świadectwo dojrzałości lub zagraniczny, równoważny dokument potwierdzony przez polskie władze oświatowe. Preferowane egzaminy to biologia, chemia lub fizyka (jeżeli nie ma chemii).

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze możliwości kształcenia

Studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich dostępnych na innych uczelniach.

 

Egzamin końcowy

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie zasobu wiedzy (test składający się ze 100 pytań z zakresu pielęgniarstw klinicznych, podstaw pielęgniarstwa i etyki zawodu pielęgniarki) i umiejętności praktycznych, zdobytych w całym okresie studiów. Po pomyślnym zdaniu testu i egzaminu praktycznego następuje obrona pracy licencjackiej. Ocena końcowa studiów jest określona zgodnie z Regulaminem Studiów i równa jest sumie trzech składników: 50% średnia za studia, 25% ocena pracy dyplomowej, 25 % ocena z egzaminu dyplomowego.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu zawarte są w kartach przedmiotów.

Koordynator ds. Programu Erasmus

mgr Edyta Libuda,
e-mail: edytalib@interia.pl
adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Podchorążych 10, budynek A 221
64-920 Piła