Instytut Ochrony Zdrowia - kierunek Ratownictwo medyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych, bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych, przyrządowgo przywracania drożności dróg oddechowych, podawania tlenu, wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego, wykonywania defibrylacji ręcznej i automatycznej pod kontrolą EKG, wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych, podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczną i wziewną oraz doszpikową - przy użyciu igły automatycznej, zakładania sondy żołądkowej, opatrywania ran, unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń, odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu. Pogłębianiu wiedzy praktycznej mają w szczególności służyć praktyki zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania wstępne

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku Ratownictwo Medyczne obejmuje: konkurs świadectw, który obejmuje oceny na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii.
O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów, uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Absolwent Kierunku Ratownictwo Medyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje przygotowanie zawodowe, zawierająca wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie medycznych czynności ratunkowych, wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyn.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Egzamin końcowy

Egzamin dyplomowy na kierunku Ratownictwo Medyczne składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej, obrony pracy licencjackiej. Część teoretyczna odbywa się w formie testu. Test zawiera 100 pytań opartych na materiale, obejmującym aspekty ratunkowe w przebiegu chorób i zespołów chorobowych.

Część praktyczna odbywa się w warunkach symulacji sytuacji ratunkowej, wymagającej zastosowania medycznych czynności ratunkowych.
Ocena końcowa studiów jest określona zgodnie z Regulaminem Studiów i równa jest sumie trzech składników: 50% średnia za studia, 25% ocena pracy dyplomowej, 25 % ocena z egzaminu dyplomowego.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu zawarte są w kartach przedmiotów.

Koordynator ds. Programu Erasmus

mgr Edyta Libuda,
e-mail: edytalib@interia.pl
adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Podchorążych 10, budynek A 221
64-920 Piła