Instytut Politechniczny - kierunek Budownictwo

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do ubiegania się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej).

Absolwent kierunku:

 • posiada wykształcenie, obejmujące wiedzę w zakresie nauk matematyczno-fizycznych, ogólnobudowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, konstrukcji betonowych, materiałów budowlanych, konstrukcji metalowych, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie, ekonomiki w budownictwie oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich stadiach procesu budowlanego,
 • potrafi analizować problemy, związane z procesem budowlanym od projektu po efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej,
 • charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki i techniki,
 • jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,
 • posiada wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu budowlanego oraz efektywnego przygotowania procesu budowlanego,
 • jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej,
 • może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorem działań twórczych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów, a w tym ich remontów,
 • posiada wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania podstawowych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, przestrzegając i uwzględniając zasady fizyki budowli, stosowanych technologii oraz norm prawnych,
 • posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą budowlaną,
 • ma umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w działalności gospodarczej z zakresu budownictwa,
 • jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym – rynku pracy,
 • jest przygotowany do racjonalnego działania, na rzecz spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie budownictwa i jego powiązań z ochroną środowiska,
 • jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej, związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, respektowania obowiązujących przepisów budowlanych oraz zasad organizacji przemysłu budowlanego i procedur realizacji budynków.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego i zdanie egzaminu dojrzałości,
chęć poszerzania wiedzy z obszaru nauk technicznych.

Studia I stopnia na danym kierunku studiów przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę średnią oraz zdały egzamin dojrzałości. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zasady rekrutacji, obowiązujące na danym kierunku studiów określa uchwała Senatu, która zgodnie z art. 169 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym podawana jest do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest:

 • zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 • złożenie w terminie kompletu dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Od kandydatów na studia, w procesie rekrutacji, wymagana jest następująca dokumentacja:

 • podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę),
 • zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – Instytut Politechnicznego
 • kserokopia dowodu osobistego, poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
 • trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w przypadku kandydata na studia stacjonarne;
 • w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia;
 • oryginał dokumentu, potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej

Postępowanie kwalifikacyjne na danym kierunku studiów obejmuje konkurs świadectw, który uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka – jeżeli nie ma fizyki - chemia
O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów, uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii i organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Szczegółowe cele kształcenia są zawarte w kartach przedmiotów.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. PWSZ w Pile aktywnie współdziała z innymi uczelniami, w celu tworzenia swoim absolwentom warunków do kontynuowania studiów na studiach magisterskich. Szczególne znaczenie ma współpraca z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

 

Egzamin końcowy

Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa musi dotyczyć problemu związanego ściśle z kierunkiem studiów. Może to być praca o charakterze teoretycznym, opierać się na badaniach doświadczalnych lub mieć charakter pracy projektowej. Praca powinna w miarę możliwości wyczerpać temat i zawierać część opisową wprowadzającą w tematykę rozpatrywanego zagadnienia, część zasadniczą rozwijającą zadany temat oraz kończyć się wnioskami. W celu zapewnienia opieki pracowników nad tworzeniem pracy przewiduje się przedmiot obowiązkowy „seminarium dyplomowe”. Przedmiot ten poświęcony jest na przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy badawczej lub projektowej, zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania wyników oraz ich analizą, interpretacją i wnioskowaniem, zaznajomienie z problemami związanymi z poszukiwaniem i pozyskiwaniem literatury, oraz podane są zasady opracowywania pracy dyplomowej. Po zaliczeniu ostatniego semestru, złożeniu pracy dyplomowej i sprawdzeniu tekstu pracy w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl, student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Wymogi edytorskie, terminy składania prac dyplomowych oraz zasady prowadzenia egzaminu dyplomowego określa „Regulamin Egzaminu Dyplomowego” wprowadzony przez Zarządzenie nr 5/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu egzaminu dyplomowego, wraz z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenie nr 13/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz „Regulamin Studiów PWSZ im. St. Staszica w Pile” z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

Egzamin dyplomowy na danym kierunku studiów składa się z dwóch części:

 • obrony pracy inżynierskiej
 • egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej przed komisją dyplomowania.

Student na egzaminie otrzymuje minimum 3 pytania:

 • pierwsze pytanie student otrzymuje z zakresu kierunku studiów z listy pytań zweryfikowanych przez Dyrektora Instytutu,
 • drugie pytanie zadaje recenzent, winno ono nawiązywać do treści pracy (w tym metodyki pracy lub jej wyników),
 • trzecie pytanie zadaje promotor, winno ono nawiązywać do tematyki danej specjalności studiów.

W razie wątpliwości, co do oceny egzaminu dyplomowego komisja może zadać dodatkowe pytanie.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu są zawarte w kartach przedmiotów.

Koordynator

dr inż. Piotr Gorzelańczyk