Instytut Politechniczny - kierunek Elektrotechnika

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku, uzyskujący tytuł inżyniera w jednej z dwóch obieranych specjalności: Systemy Automatyki i Elektroniki oraz Odnawialne Źródła Energii, doskonale wpisują się w zapotrzebowanie miejscowego rynku pracy. Inżynierowie ze znajomością różnego rodzaju urządzeń elektrycznych oraz z umiejętnościami z dziedziny automatyki znajdują zatrudnienie w lokalnych zakładach przemysłowych oraz w drobnych zakładach pracy. Coraz częściej też sami zakładają swoje firmy, z czasem tworząc nowe miejsca pracy. Podobnie wygląda sytuacja specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, którzy zasilają swoją wiedzą i umiejętnościami dynamicznie rozwijający się sektor energii odnawialnej. Program kształcenia, spełniając stare standardy dla kierunku Elektrotechnika, został tak pomyślany, aby zapewnić niezbędną uniwersalność przyszłym inżynierom. Po ukończeniu uczelni absolwenci znajdują pracę w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym, energetycznym, jako programiści sterowników, jako projektanci sprzętu elektrycznego, w serwisach, w utrzymaniu produkcji wielkich zakładów przemysłowych, a także w małych firmach zajmujących się ogólnie rozumianym sprzętem elektrycznym, czy wreszcie zakładając własną działalność gospodarczą. Ponadto absolwenci specjalności OZE znajdą zatrudnienie w energetyce odnawialnej, a absolwenci specjalności SAiE przy obsłudze robotów, czy też urządzeń automatyki.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

 • posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego i zdanie egzaminu dojrzałości,
 • chęć poszerzania wiedzy z obszaru nauk technicznych.

Studia I stopnia na danym kierunku studiów przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę średnią oraz zdały egzamin dojrzałości. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zasady rekrutacji obowiązujące na danym kierunku studiów określa uchwała Senatu, która zgodnie z art. 169 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym podawana jest do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest:
zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
złożenie w terminie kompletu dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Od kandydatów na studia, w procesie rekrutacji, wymagana jest następująca dokumentacja:

 • podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – Instytut Politechnicznego
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
 • trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w przypadku kandydata na studia stacjonarne;
 • w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia;
 • oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej

Postępowanie kwalifikacyjne na danym kierunku studiów obejmuje konkurs świadectw, który uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka – jeżeli nie ma fizyki - chemia
O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.

Zasady rekrutacji:

podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Cele kształcenia:

Celem kształcenia studentów na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu: projektowania i konstrukcji układów automatyki przemysłowej, konstrukcji i napraw urządzeń elektronicznych w tym sprzętu komputerowego, programowania i stosowania nowoczesnych, sterowników programowalnych i systemów mikroprocesorowych, projektowania systemów kontrolnopomiarowych, projektowanie i eksploatacji systemów z odnawialnymi źródłami energii, obsługi, eksploatacji i projektowania systemów energoelektronicznych, organizacji systemów komputerowych obsługujących procesy przemysłowe, nadzór i systemy alarmowe, obsługi elektrycznych układów stosowanych w motoryzacji, obsługi systemów automatycznej regulacji i robotów przemysłowych, aplikacji specjalistycznego oprogramowania do obsługi przemysłu, małych firm i procesów diagnostyczno-kontrolnych. Szczegółowe cele kształcenia są zawarte w kartach przedmiotów

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. PWSZ w Pile aktywnie współdziała z innymi uczelniami w celu tworzenia swoim absolwentom warunków do kontynuowania studiów na studiach magisterskich. Szczególne znaczenie ma współpraca z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

 

Egzamin końcowy

Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa musi dotyczyć problemu związanego ściśle z kierunkiem studiów. Może to być praca o charakterze teoretycznym, opierać się na badaniach doświadczalnych lub mieć charakter pracy projektowej. Praca powinna w miarę możliwości wyczerpać temat i zawierać część opisową wprowadzającą w tematykę rozpatrywanego zagadnienia, część zasadniczą rozwijającą zadany temat oraz kończyć się wnioskami. W celu zapewnienia opieki pracowników nad tworzeniem pracy przewiduje się przedmiot obowiązkowy „seminarium dyplomowe”. Przedmiot ten poświęcony jest na przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy badawczej lub projektowej, zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania wyników oraz ich analizą, interpretacją i wnioskowaniem, zaznajomienie z problemami związanymi z poszukiwaniem i pozyskiwaniem literatury, oraz podane są zasady opracowywania pracy dyplomowej. Po zaliczeniu ostatniego semestru, złożeniu pracy dyplomowej i sprawdzeniu tekstu pracy w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl, student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Wymogi edytorskie, terminy składania prac dyplomowych oraz zasady prowadzenia egzaminu dyplomowego określa „Regulamin Egzaminu Dyplomowego” wprowadzony przez Zarządzenie nr 5/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu egzaminu dyplomowego wraz z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenie nr 13/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz „Regulamin Studiów PWSZ im. St. Staszica w Pile” z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

Egzamin dyplomowy na danym kierunku studiów składa się z dwóch części:

 • obrony pracy inżynierskiej
 • egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej przed komisją dyplomowania.
Student na egzaminie otrzymuje minimum 3 pytania:

 • pierwsze pytanie student otrzymuje z zakresu kierunku studiów z listy pytań zweryfikowanych przez Dyrektora Instytutu,
 • drugie pytanie zadaje recenzent, winno ono nawiązywać do treści pracy (w tym metodyki pracy lub jej wyników),
 • trzecie pytanie zadaje promotor, winno ono nawiązywać do tematyki danej specjalności studiów.

W razie wątpliwości, co do oceny egzaminu dyplomowego komisja może zadać dodatkowe pytanie.

Zasady oceniania

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu są zawarte w kartach przedmiotów.

Koordynator

dr inż. Piotr Gorzelańczyk