Opłaty za studia

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Dotyczy wyłącznie studentów:

- niestacjonarnych

 

KIERUNEK

OPŁATA SEMESTRALNA

OPŁATA RATALNA

Ekonomia

1900 zł

475 zł

Ekonomia – studia II stopnia
(w przypadku otrzymania uprawnienia do prowadzeni studiów)

2100 zł

525 zł

Elektrotechnika

2200 zł

550 zł

Mechanika i Budowa Maszyn

2200 zł

550 zł

Budownictwo

2200 zł

550 zł

Transport

2200 zł

550 zł

 

Studenci mogą wnosić opłaty za studia w 8 ratach płatne w terminach:

 

  • I rata do 15 października 2020 r.
  • II rata do 15 listopada 2020 r.
  • III rata do 15 grudnia 2020 r.
  • IV rata do 15 stycznia 2021 r.
  • V rata do 15 marca 2021 r.
  • VI rata do 15 kwietnia 2021 r.
  • VII rata do 15 maja 2021 r.
  • VIII rata do 15 czerwca 2021 r.

 

UWAGA!

W przypadku wniesienia opłaty za semestr jednorazowo

  • do 15 października 2020 r. za semestr zimowy
  • do 15 marca 2021 r. za semestr letni

studentowi przyznaje się ulgę w wysokości 100 zł za każdy semestr.

Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy uczelni.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych należy uiszczać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w momencie naliczenia opłaty w systemie USOS. Uczelnia nie odpowiada za skutki wykorzystywania numerów kont innych .

Wobec studentów, którzy zalegają z opłatą, Instytuty zobowiązane są do powstrzymywania się od wydawania kart egzaminacyjnych, dokonywania zaliczeń semestru, wpisu na semestr. Brak uregulowania zaległości powyżej 1 miesiąca po upływie terminu płatności skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Osoby, które zostały skreślone z listy studentów/słuchaczy z powodu braku opłat, mogą złożyć pisemny wniosek o ponowne wpisanie na listę, jeśli uregulują zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się semestralną opłatę obliczaną, jako iloczyn semestralnej liczby godzin dydaktycznych powtarzanego przedmiotu oraz stawki wynoszącej 6 zł za jedną godzinę zajęć.

Za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS oraz z zajęć nieobjętych planem studiów ustala się semestralną opłatę w wysokości 150 zł za każdy przedmiot.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne

Fakturę VAT zobowiązani jesteśmy wystawić dopiero na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła zapłata- fakturę wystawiamy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne.

W przypadku gdy żądanie wystawienia faktury następuje po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata całości lub raty za usługi edukacyjne- fakturę wystawiamy w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania .

Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie. 

Uczelnia nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma.

 

 

Wniosek o wystawienie faktury

Pobierz plik programu WordPobierz plik PDF