Pomoc materialna

UWAGA!!!

Druki wniosku i załączników do stypendium socjalnego

NALEŻY POBIERAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ UCZELNI

 

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy:

- wysłać pocztą, z dopiskiem "STYPENDIUM SOCJALNE"

lub

- w zamkniętej kopercie, oznaczonej "STYPENDIUM SOCJALNE", wrzucić do skrzynki, która znajduje się na terenie uczelni przy recepcji.

Informacje na temat stypendium socjalnego można uzyskać

pod numerem telefonu: 67/ 352-26-10

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, Budynek A., pok. 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 / 352-26-34. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez instytucję wydającą lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych.

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów  
Wniosek o stypendium socjalne  
Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego  
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych  
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta   
Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego  
Oświadczenie do alimentów   
Nr konta bankowego (w przypadku zmiany nr konta)  
Wniosek o stypendium rektora  
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych  
Wniosek o zapomogę  
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - utrata, uzyskanie  
Wniosek aktualizujący o zwiększenie stypendium socjalnego  

Oświadczenie o braku dochodów

   

Oświadczenie o źródle dochodu - student, rodzic, rodzeństwo studenta

 

Oświadczenie o samodzielności finansowej

 

 

Oświadczenie wyjaśniające - w przypadku braku dochodów

 

Klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych

     
 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:
 
 
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia przez OPS
Wzór zaświadczenia o utracie dochodu w związku ze stanem epidemii
Wzór oświadczenia o utracie dochodu w związku ze stanem epidemii

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą - ryczałt, karta podatkowa zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym

 
 

Informacje dla studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile ubiegających się o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021 dostępne są tutaj.