Regulamin programu

§ 1

1. Regulamin Programu "Wolontariat", zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem normatywnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, sankcjonującym aktywność studentów oraz ustalającym formy nagradzania ich pracy społecznej na rzecz Uczelni.

2. Celem programu jest:

 1. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów wszystkich kierunków i roczników studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
 2. umożliwienie zdobycia, jeszcze w trakcie studiów, doświadczenia zawodowego nagradzanego prestiżowymi "Certyfikatami Wolontariusza"
 3. promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni
 4. uzyskanie nieodpłatnej pomocy przy organizowaniu różnorakich przedsięwzięć, realizowanych przez uczelniane jednostki organizacyjne
 5. integrowanie środowiska akademickiego
 6. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Uczelnię programów aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych.

§ 2

1. Założenia Programu "Wolontariat" nie obejmują działalności szczegółowo regulowanej przez ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 3

1. Określenia uzyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczelnia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
 2. Program - Program "Wolontariat".
 3. Projekty - przedsięwzięcia o zdefiniowanym celu, podejmowane przez Uczelnię w ramach Programu.
 4. Studenci - osoby studiujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
 5. Praca - praca społeczna świadczona na rzecz Uczelni.

§ 4

1. Do Programu przystąpić mogą wyłącznie studenci nieposiadający zaległości w toku studiów.

2. Maksymalny czas poświęcany na pracę wolontariacką to 8 godzin tygodniowo, przy czym praca ta nie może kolidować z tokiem studiów.

3. Każdy projekt musi posiadać koordynatora z ramienia studentów, którego wyznacza kierownik jednostki, na rzecz której będzie świadczona praca.

§ 5

1. W ramach Programu wyróżnia się następujące formy:

 1. "wolontariat ogólny" - dla wszystkich studentów PWSZ, bez określenia specjalistycznych kryteriów kwalifikacji,
 2. "wolontariat specjalistyczny", wymagający posiadania przez studentów określonych kompetencji i umiejętności.

§ 6

1. "Wolontariat ogólny" jest ofertą skierowaną do studentów wszystkich kierunków, od których nie jest wymagane posiadanie specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności.

2. W ramach "wolontariatu ogólnego" prowadzone są, między innymi, następujące projekty:

Akcje jednorazowe:

 1. dystrybucja materiałów reklamowych (plakatowanie itp.)
 2. przygotowanie stoiska kierunku/specjalności/organizacji studenckiej podczas dnia otwartych drzwi itp.
 3. obsługa stoiska wystawienniczego Uczelni podczas zewnętrznych imprez promocyjnych typu targi, wystawy
 4. obsługa organizacyjna konferencji i sympozjów naukowych, inauguracji, absolutoriów itp.
 5. prowadzenie spotkań z uczniami klas maturalnych powiatu pilskiego i okolicznych
 6. inne zaproponowane przez studentów.

Akcje, wymagające inicjatywy i kreatywności ze strony studentów:

 1. inicjowanie i prowadzenie akcji charytatywnych ("Miś" itp.)
 2. inicjowanie i organizacja imprez aktywizujących środowisko akademickie (np. wybory miss PWSZ, otrzęsiny)
 3. inne zaproponowane przez studentów.

§ 7

1. Przystąpienie do "wolontariatu specjalistycznego" uwarunkowane jest posiadaniem określonych kompetencji, niezbędnych do poprawnego realizowania zadań.

2. Kandydaci do "wolontariatu specjalistycznego" wyłaniani są spośród studentów zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz Uczelni w ramach "wolontariatu ogólnego".

3. Predyspozycje i kwalifikacje kandydata do pracy w "wolontariacie specjalistycznym" potwierdza pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, na rzecz której student zamierza działać.

4. "Wolontariat specjalistyczny" obejmuje, między innymi, następujące formy aktywności studentów:

 1. udział w bieżących pracach administracyjno-biurowych wybranych jednostek organizacyjnych Uczelni (np. prowadzenie różnego rodzaju ewidencji)
 2. pomoc w prowadzeniu badań naukowych i in., realizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni
 3. inicjowanie i organizacja konferencji studenckiego ruchu naukowego
 4. stworzenie i aktualizacja witryn internetowych uczelni

5. Systematyczna praca w zespole redakcyjnym czasopisma "Gmer" lub innego czasopisma studentów Uczelni

6. Praca, świadczona na rzecz Uczelni w ramach Programu, po uzgodnieniu z opiekunem praktyk, może być zaliczana na poczet studenckich praktyk zawodowych.

7. Udział w wolontariacie, określonym w ust. 1, po zakończeniu studiów umożliwia odbycie na Uczelni stażu absolwenckiego, w miarą potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Uczelni.

§ 8

1. Udział w projektach organizowanych przez Uczelnią będzie premiowany zdefiniowanł poniżej ilością punktów.

2. Uzyskanie co najmniej 100 punktów upoważnia do przyznania "Certyfikatu Wolontariusza", podpisywanego przez Rektora Uczelni. Wzór Certyfikatu określa załącznik nr 1.

3. Za uczestnictwo w projektach przyznaje się następująca ilość punktów:

Akcje jednorazowe:

 1. Dystrybucja materiałów reklamowych (plakatowanie itp.) 20 pkt
 2. Udział w sesji zdjęciowej dla modeli/modelek do materiałów informacyjnych o Uczelni 10 pkt
 3. Przygotowanie stoiska kierunku/specjalności/organizacji studenckiej podczas dnia otwartych drzwi itp. 50 pkt
 4. Obsługa stoiska wystawienniczego PWSZ podczas zewnętrznych imprez promocyjnych typu targi, wystawy 40 pkt
 5. Obsługa organizacyjna konferencji i sympozjów naukowych, inauguracji, absolutoriów itp. 50 pkt
 6. Prowadzenie spotkań z uczniami klas maturalnych powiatu pilskiego i okolicznych 70 pkt

Akcje, wymagające inicjatywy i kreatywności ze strony studentów:

 1. Inicjowanie i prowadzenie akcji charytatywnych (np. Miś) 80 pkt
 2. Inicjowanie i organizacja imprez aktywizujących środowisko akademickie (np. Wybory Miss PWSZ, otrzęsiny) 80 pkt
 3. Udział w bieżących pracach administracyjno-biurowych wybranych jednostek organizacyjnych Uczelni (np. prowadzenie różnego rodzaju ewidencji) 90 pkt
 4. Pomoc w prowadzeniu badań naukowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni 100 pkt
 5. Inicjowanie i organizacja konferencji studenckiego ruchu naukowego 100 pkt
 6. Stworzenie i aktualizacja witryn internetowych uczelni 100 pkt
 7. Systematyczna praca w zespole redakcyjnym czasopisma "Gmer" lub innego czasopisma studentów Uczelni 100 pkt

§ 9

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie również do studentów zaangażowanych w pracę na rzecz Uczelni w okresie poprzedzającym wejście Regulaminu w życie.

2. Zaangażowanie, o którym mowa w ust.1 potwierdzają kierownicy jednostek organizacyjnych, na rzecz których studenci świadczyli pracę.

§ 10

1. Baza danych kandydatów do Programu, prowadzona jest przez Biuro Karier Uczelni.

2. Zgłaszanie do Programu odbywa się poprzez wypełnienie i zarejestrowanie karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, w Biurze Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

§ 11

1. Oferty udziału w poszczególnych projektach dostępne będą w Biurze Karier oraz ogłaszane na stronie internetowej Uczelni www.pwsz.pila.pl.

2. Oferty udziału mogą być teź wysyłane w formie wiadomości SMS lub na podany przez kandydata adres e-mail.

3. Punkty za uczestnictwo w poszczególnych projektach, o których mowa w § 8, będą rejestrowane w bazie danych, prowadzonej przez Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.