Projekt CZAS na zmiany!

Głównym celem projektu jest wsparcie 210 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w okresie od 10.2016 r. do 12.2018 r. w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych na rzecz studentów przez Biuro Karier.

Główne rezultaty projektu:
 • 210 os. objętych wsparciem (poradnictwo, coaching),
 • 57 os. objętych wsparciem w ramach mentoringu,
 • 4 nowych doradców, których zatrudnienie będzie kontynuowane co najmniej przez 1 rok od zakończenia projektu,
 • 6 przeszkolonych pracowników BK (doradców),
 • 1 system monitowania karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu,
 • 5 okresowych sprawozdań ewaluacyjnych weryfikujących jakość świadczonych usług przez BK.
Grupa docelowa: 210 os. (130K, 80M) studiujących na 2, 3 i 4* roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia.
*dotyczy studiów inżynierskich. 

Główne zadania:
 • poradnictwo zawodowe indywidualne, w tym coaching,
 • poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
 • mentoring w miejscu pracy,
 • podnoszenie kompetencji pracowników BK,
 • monitoring karier zawodowych uczestników projektu.
Wsparcie udzielane studentowi w projekcie jest związane bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

Projekt przewiduje:
 • współpracę z Samorządem Studenckim, opiekunami praktyk, NGO i Organizacją Przedsiębiorców,
 • wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, m.in. poprzez włączenie akademickich biur karier w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biur karier w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia,
 • rozwój usług Biura Karier w zakresie poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu oraz kształcenia umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości, mających na celu zwiększenie szans studenta na znalezienie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu studiów.
Wartość projektu: 637 408,12 zł, wkład Funduszy Europejskich: 618 193,62 zł.