Monitoring karier zawodowych uczestników projektu

Jednym ze wskaźników projektu „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15 jest przygotowanie pięciu okresowych sprawozdań w zakresie monitoringu karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu.

1.1. Wprowadzenie

Realizacja tego zadania podzielona została na kilka etapów; w pierwszym okresie dokonano naboru i ustalenia zasad pracy referenta ds. monitorowania karier zawodowych uczestników projektu; w drugim przygotowano i testowano system informatyczny (wspomagający monitorowanie karier zawodowych uczestników projektu).
Baza danych uczestników projektu tworzona i aktualizowana jest na bieżąco, a na potrzeby monitoringu stworzony został rejestr uczestników, zawierający informacje o rodzaju i terminach wsparcia, realizowanego w ramach projektu.
Równolegle, poprzez desk research i dane z PWSZ w Pile monitorowana jest ścieżka uczestnika projektu po udziale w projekcie; jednak najważniejszą częścią jest etap VI – monitoring ścieżki uczestnika projektu po udziale w projekcie realizowany metodą CAWI (ankieta elektroniczna). Wynikiem monitoringu będą cykliczne sprawozdania, które przedstawiane będą zespołowi projektowemu, władzom rektorskim, ciałom kolegialnym Uczelni oraz na wniosek instytucji pośredniczącej przekazywane do NCBiR.

1.2. Założenia i cele badań

Celem monitoringu jest identyfikacja, w rok po zakończeniu projektu, które z usług Biura Karier PWSZ w Pile, realizowane w ramach przedmiotowego projektu CZAS na zmiany! były najskuteczniejsze. Zadanie to powinno sprzyjać stworzeniu mechanizmu powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów, który stanie się elementem długofalowej strategii działania uczelni i Biura Karier, poprzez włączenie Biura Karier w proces kształcenia i wykorzystywania efektów jego działalności w poprawianie jakości praktycznych elementów kształcenia.

1.3. Metodologiczne ramy badań

Najważniejszym i najbardziej czasochłonnym elementem monitoringu jest prowadzenie badań przy zastosowaniu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews). To technika ilościowa, w której badania prowadzone są przez udostępnienie respondentom kwestionariusza internetowego. Ankiety mogą być adresowane do wybranych grup celowych, klientów sklepów internetowych, internautów odwiedzających portale tematyczne. Silną stroną tego typu rozwiązań jest niewątpliwie ograniczenie czasu i kosztów przygotowania badania, a także samej jego realizacji i przygotowania danych do analizy. Większe poczucie anonimowości uczestników sprawia z kolei, iż narzędzie to okazuje się niezwykle przydatne do poruszania kwestii wrażliwych np. wysokości zarobków. Realizacja badania trwa krócej niż w przypadku badań tradycyjnych, brak jest kosztów prac terenowych, druku i wysyłki materiałów. Badanie typu CAWI umożliwia wgląd w jego wyniki już w trakcie trwania; eliminuje „efekt ankietera”, czyli wpływu osoby przeprowadzającej badanie na udzielane odpowiedzi [1].
 
Na potrzeby realizacji badań przygotowane zostały dwa kwestionariusze ankiety:
  1. Monitorowanie karier zawodowych uczestników Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, którą studenci uzupełniają w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
  2. Monitorowanie karier zawodowych uczestników Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, którą studenci lub absolwenci uzupełniają po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

1.4. Przebieg badań i monitorowanie zwrotów

Monitorowanie karier zawodowych studentów – uczestników projektu podzielone zostało na dwa etapy. W momencie przystąpienia studentów do projektu, na wskazane przez nich adresy mailowe wysyłany jest zindywidualizowany link do ankiety, zawierającej pytania metryczkowe, dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych po ukończeniu PWSZ w Pile, samowiedzy oraz wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji. Z ponowną prośbą o udział w badaniach referent ds. monitoringu zwraca się do uczestników projektu nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
 
Monitorowanie karier zawodowych uczestników projektu składa się z następujących elementów:
1) generowanie lub aktualizowanie w programie dedykowanym badaniu bazy danych uczestników projektu, według następujących zasada)
  1. baza danych zostaje wygenerowana na podstawie formularza zgłoszeniowego do projektu, który służy pozyskaniu aktualnych danych kontaktowych oraz uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu,
  2. dane pozyskane w formularzu mają na celu umożliwienie referentowi ds. monitoringu skontaktowanie się z uczestnikami projektu, celem zbadania przebiegu jego kariery w momencie przystąpienia do projektu oraz do 6 miesięcy od zakończenia w nim udziału,
  3. w chwili składania formularza zgłoszeniowego każdy student jest informowany przez referenta ds. monitoringu lub innego pracownika projektu o celu pobierania danych osobowych;
2) badanie ankietowe w momencie przystąpienia do projektu służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się uczestnicy projektu, według następujących zasad:
  1. referent ds. monitoringu drogą e-mailową zwraca się do uczestników projektu z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej karier zawodowych,
  2. ankieta zostaje dostarczona uczestnikom projektu drogą elektroniczną poprzez zindywidualizowany link do ankiety,
  3. w przypadku niewypełnienia przez uczestników projektu ankiety w ciągu 7 dni, ankieta zostanie wysłana ponownie,
  4. w sytuacji, gdy po 14 dniach od wysłania pierwszej ankiety, uczestnicy projektu nie wypełnią ankiety, referent ds. monitoringu telefonicznie powiadomi uczestników projektu o czekającej ankiecie do wypełnienia. Przypomni także o obowiązku uczestnictwa w badaniu ze względu na uczestnictwo w projekcie.
3) Badanie ankietowe po zakończeniu uczestnictwa w projekcie zostanie zrealizowane zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2.
Sprawozdanie oraz uzupełnione przez respondentów ankiety nie zawierają danych osobowych uczestników projektu (dane statystyczne zostały zanonimizowane).
 
[1] Badania CAWI, ABMmedia, dostęp 11.09.2017 r.