Rekrutacja

PRZED UZUPEŁNIENIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM.

Zgłoszenia na kurs można dokonać tylko za pośrednictwem strony internetowej, na której należy się zarejestrować oraz wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

 
Ważne terminy:
  • Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych online: do 24.02.2020 r.
  • Informacja o wynikach rekrutacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej): do 27.02.2020 r.
  • Pierwsze zajęcia: szczegółowe informacje po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną przekazane pocztą elektroniczną

 

Wymagania
  1. Do projektu przyjmowane są wyłącznie osoby deklarujące nieznajomość języka hiszpańskiego, uczące się lub zatrudnione w PUSS w Pile.
  2. Do kursu nie mogą przystąpić studenci będący na ostatnim roku studiów.
  3. W stosunku do pracowników wprowadza się następujące, dodatkowe kryteria limitujące: uczestnicy muszą być zatrudnieni PUSS na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło – pracownicy minimum na cały okres realizacji projektu; prawo do uczestnictwa w kursie w równym stopniu przysługuje osobom będącym nauczycielami akademickimi (kadra akademicka) i pracownikom niebędący nauczycielami akademickimi (pracownicy administracyjni).
  4. Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest odpowiednio kserokopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenie z działu kadr PUSS w Pile: o zatrudnieniu/zaświadczenie o realizowaniu zlecenia lub wykonywaniu dzieła.
Załączniki:
Regulamin
Wzór umowy uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku