Pytania i odpowiedzi

FAQ - Często zadawane pytania / FAQ dotyczące stypendium

 
 • Jakie są ważne terminy?
  • Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych online: do 24.02.2020r.
  • Informacja o wynikach rekrutacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej): do 27.02.2020 r.
  • Pierwsze zajęcia: szczegółowe informacje po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
 • Dla kogo przewidziany jest kurs?
Do projektu przyjmowane są wyłącznie osoby deklarujące nieznajomość języka hiszpańskiego, uczące się lub zatrudnione w PUSS w Pile. Do kursu nie mogą przystąpić studenci będący na ostatnim roku studiów. W stosunku do pracowników wprowadza się następujące, dodatkowe kryteria limitujące: uczestnicy muszą być zatrudnieni PUSS na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej – pracownicy minimum na cały okres realizacji projektu; prawo do uczestnictwa w kursie w równym stopniu przysługuje osobom będącym nauczycielami akademickimi (kadra akademicka) i pracownikom niebędący nauczycielami akademickimi (pracownicy administracyjni). Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest odpowiednio kserokopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o zatrudnieniu z działu kadr PUSS w Pile.
 
 • Jak mogę zapisać się na roczny kurs języka hiszpańskiego?
Tylko za pośrednictwem niniejszego formularza.
 
 • Jaki jest limit miejsc?
W projekcie przewidziano max 40 miejsc.
 
 • Czy po zarejestrowaniu się przez Internet jest się automatycznie przyjętym na kurs?
Nie. W celu zgłoszenia chęci udziału w kursie, należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy. Prosimy nie drukować formularza zgłoszeniowego. Na etapie rekrutacji złożenie formularza w wersji elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem podpisu. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 • Czy muszę drukować i dostarczać formularz?
Prosimy nie drukować formularza zgłoszeniowego. Na etapie rekrutacji złożenie formularza w wersji elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem podpisu. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 • Jaka jest opłata na kurs?
Udział w zajęciach jest bezpłatny. W przypadku przerwania udziału w projekcie Organizator może wezwać Uczestnika do zwrotu całości lub części kosztów związanych ze wsparciem, gdy poniesie z tego tytułu straty.
 
 • Jak często odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w wymiarze 2 h; w projekcie zaplanowano 30 spotkań.
Szczegółowe informacje będą zamieszczone w harmonogramie.
 
 • W jaki sposób projektodawca będzie kontaktować się z kandydatami/uczestnikami?
Głównym środkiem komunikacji pomiędzy organizatorami projektu a kandydatami/uczestnikami jest poczta elektroniczna. W procesie rekrutacji i realizacji projektu kandydat/uczestnik jest zobowiązany do sprawdzania skrzynki pocztowej oraz śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej projektu.
 
 • Kto jest administratorem danych osobowych?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@puss.pila.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów na roczny kursu języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników PUSS w Pile. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią / Pana zgoda.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na kurs, przez okres realizacji i rozliczenia projektu na podstawie odrębnej zgody.
  • W zakresie Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu ubiegania się o przyjęcie do projektu. W przypadku niepodania danych ubieganie się o przyjęcie do projektu jest niemożliwe.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 • Gdzie znajdę odpowiedź na inne pytania?
Jeżeli nie uzyskali Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania zachęcamy do kontaktu iro@puss.pila.pl.