Stypendium specjalne

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, którego niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wybranym kierunku. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr lub rok akademicki zgodnie z § 6 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności. W celu otrzymania stypendium należy złożyć pisemny wniosek skierowany do Rektora wraz z wymaganymi załącznikami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument oraz oświadczenie studenta o koncie bankowym). Wzór wniosku oraz oświadczenie o rachunku bankowym można pobrać poniżej:

Wniosek

Oświadczenie o rachunku bankowym