Stypendium dla osób niepełnosprawnych

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, którego niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wybranym kierunku. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr lub rok akademicki zgodnie z § 15 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności. W celu otrzymania stypendium należy złożyć pisemny wniosek skierowany do Rektora wraz z wymaganymi załącznikami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument oraz oświadczenie studenta o koncie bankowym). Wzór wniosku można pobrać poniżej:

Wniosek

Wnioski składane są w Biurze Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami za pośrednictwem Koordynatora ds. Studentów Niepełnosprawnych:
mgr Marcin Ślawski
ul. Podchorążych 10
Budynek A, pok. 6
Tel. 67 352 26 34
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.