Ubezpieczenie NNW i OCDOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Szanowni Studenci!

 

Informujemy, że na rok akademicki 2020/2021 dokonano wyboru Ubezpieczyciela dla NNW oraz OC studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Interrisk TU S.A.

1. Zestawienie świadczeń

2. OWU EDU PLUS

3. OWU - OC

4. PDiO EDU PLUS

 

Możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia istnieje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wejść na stronę internetową portalu InterRisk:

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 

zweryfikować się numerem ID Klienta:

h9s4x

 

a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

 

W aplikacji w szybki i łatwy sposób można się ubezpieczyć, opłacić składkę
i otrzymać indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie na wskazany w formularzu adres e-mail.


 

Podstawowe informacje:

 

 • Okres ubezpieczenia: od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

 

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
  z dnia 3 marca 2020 roku.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. VIG z dnia 3 marca 2020 roku.

 

 

Suma ubezpieczenia NNW

20 000,00 zł

Łączna składka za 1 osobę

55,00 zł

Suma gwarancyjna OC

10 000,00 zł

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstw, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa
w zakresie podstawowym udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata. Zakres ubezpieczenia obejmuje poniższe świadczenia podstawowe:

 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu),
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki,
 • zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia,
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku w następstwie nieszczęśliwego,

 

Powyższy zakres ochrony został rozszerzony o dodatkowe świadczenia:

 • oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • odmrożenia,
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
 • poważne zachorowanie ( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomeltis, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane),
 • koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym koszty leczenia po ekspozycji w przypadku ryzyka zakażenia HIV lub WZW typu B i C.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową
za czynności studentów podejmowane w ramach praktyk studenckich w zakładach pracy/uczelniach z którymi uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną
o prowadzenie praktyk zawodowych.

 

Jednocześnie informujemy, że z każdej wypłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej będzie potrącane 100 zł.

 

 

 

Poszczególne rodzaje i wysokości świadczeń zawiera tabela - zestawienie świadczeń z ubezpieczenia NNW Studentów – plik excel

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHĘCI ZAWARCIA UBEZPIECZENIA

 

 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

 

1) Wejdź na stronę Ubezpieczyciela: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 

2) Podaj numer ID Klienta: h9s4x

 

3) Pobierz i zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

 

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

 

Warunki Ubezpieczenia NNW + OC

 

Suma ubezpieczenia NNW: 20 000,00 zł

Suma gwarancyjna OC: 10 000,00 zł

Łączna składka za 1 osobę: 55,00 zł

 

 

5) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki w wysokości 55,00 zł za pomocą serwisu transakcyjnego.

 

 

Osoba do kontaktu z strony brokera ubezpieczeniowego:

Anna Szymańska

Specjalista ds. ubezpieczeń w Nord Partner Sp. z o.o.

tel. 67 351 62 50, e-mail: anna.szymanska@nordpartner.pl

 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY W INTERRISK TU S.A. Z UBEZPIECZENIA NNW STUDENTÓW

 

Szkody będące następstwem NNW można zgłaszać przez stroną internetową https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

lub przez infoliniępod numerem telefonu(22) 575 25 25

 

Numer polisy ubezpieczeniowej niezbędnej przy zgłoszeniu szkody:

 • seria EDU-A/P numer 090169
 • okres ubezpieczenia od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

 

 

----