ERASMUS+

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:
 • „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig)
 • akcję Jean Monnet
 • program „Młodzież w działaniu”
  oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus)

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizację systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.*

Kształcenie, szkolenie i działania na rzecz młodzieży odgrywają główną rolę w zapewnieniu osobom w różnym wieku środków potrzebnych do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy i ogólnie w życiu społecznym. Projekty w ramach tej akcji wspierają mobilność międzynarodową wśród osób uczących się (studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych i wolontariuszy) oraz kadry (nauczycieli akademickich, nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży) i mają na celu:

 • wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, ich zaangażowania jako świadomi i aktywni członkowie społeczeństw oraz zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;
 • wspieranie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia szkoleń i pracy z młodzieżą w całej Europie;
 • znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;
 • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;
 • zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom indywidualnych osób w Europie i poza nią;
 • wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym, pozaformalnym, szkoleniem zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością;
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą.**
Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśniej programu „Uczenie się przez całe życie”.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.*

Karta Uczelni Erasmusa

Erasmus+ w PWSZ w Pile

Społeczność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile ma możliwość uczestnictwa w programie dzięki uzyskaniu przez Uczelnię karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Aby uzyskać Kartę, a także móc przystąpić do Programu PWSZ w Pile musiała spełnić wymagania jakie przed każdym z kandydatów postawił fundator programu, tj. Komisja Europejska. DO zadań tych należały: Stworzenie strategii interanacjonalizacji uczelni na lata 2014-2020 oraz towarzyszących jej Deklaracji Polityki Europejskie i Deklaracji Polityki Językowej. Kolejnym istotnym krokiem było zaadaptowanie struktury organizacyjnej i zasad uczestnictwa w wymogów nowego Programu. W tym celu już w 2013r. rozpoczęte zostały prace mające zaadaptować dotychczasowe procedury do nowych kryteriów uczestnictwa. Przebudowie uległ również Dział odpowiedzialny za realizację Strategii internacjonalizacji.
Nowo powstałej jednostce organizacyjnej powierzono zadania związane z procesem internacjonalizacji programów studiów oraz wspieraniem działalności naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej podejmowanej przez pracowników uczelni, w tym również w kontekście międzynarodowym.

PWSZ w Pile opracowała zestaw procedur dedykowanych dla realizacji Programu Erasmus (wzorowanych normami ISO 9001-2009). Procedury te określają strukturę, stosunki i zadania jednostek i podmiotów Uczelni odpowiedzialnych za Program Erasmus, jak również zasady dotyczące udziału we wszystkich czterech typach mobilności i standardów kwalifikacyjnych. Powyższe procedury funkcjonują pod wspólną nazwą: „Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”. Dodatkowo Program Erasmus został włączony do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Tutaj zanajdziesz szczegółowy wykaz Procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej PWSZ w Pile
 
 

* por. www.erasmusplus.org.pl

** por. Przewodnik po programie Erasmus+