LLP Erasmus 2007 - 2014

„Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

[...]

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.”*

Dzięki przystąpieniu do Programu Erasmus oraz zdobyciu Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus Extended University Charter) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zyskała możliwość partycypowania w wymianie studentów oraz pracowników uczelni, kursach intensywnych, będących cyklami wykładów dla międzynarodowych grup studentów, projektach wielostronnych dotyczących opracowywania nowych programów kształcenia i modernizowania Uczelni.

Od 2007r. do 2014r, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile roku uprawnieni byli do uczestnictwa w Programie „Uczelnie się przez całe życie” Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności:

SMS – wyjazdy na część studiów* do zagranicznych uczelni partnerskich uczestniczących w Programie Erasmus w ramach limitów miejsc określonych w umowach zawartych z tymi instytucjami.

SMP – wyjazdy na praktyki i staże zawodowe do firm, których siedziba mieści się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w Programie Erasmus.

* należy rozumieć jeden lub dwa następujące po sobie semestry (w ramach jednego roku akademickiego)

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uprawnieni byli do uczestnictwa w Programie „Uczelnie się przez całe życie” Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności:

STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach partnerskich

STT – wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich do instytucji zagranicznych (w tym szkół wyższych) mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie posiadanego warsztatu pracy.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu w Programie Erasmus otrzymywały od Uczelni specjalne stypendia (z wyjątkiem wyjazdów realizowanych z tzw. grantem zerowym) ufundowane ze środków Komisji Europejskiej. Informacje o wysokości stypendiów znaleźć można w zakładkach odpowiadających danemu typowi mobilności.

* Żródło: http://www.erasmus.org.pl