Deklaracja Polityki Europejskiej 2007-2013

DEKLARACJA POLITYKI EUROPEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Ważnym elementem polityki europejskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile jest podjęcie działań zmierzających do rozwoju współpracy międzynarodowej zarówno na polu naukowym, jak i edukacyjnym. W tym celu Uczelnia utworzyła Biuro Funduszy Strukturalnych i Współpracy Międzynarodowej, którego zadaniem będzie w szczególności podejmowanie nowych przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie uczestnictwa w unijnych i międzynarodowych programach, zmierzających do pełniejszego wykorzystania przez Uczelnię środków europejskich na określone cele edukacyjne i badawcze.
W celu udoskonalenia oferty edukacyjnej w latach 2007-2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, zamierza podjąć działania w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile rozpocznie proces związany z uzyskaniem Karty Erasmusa, która umożliwi naszym studentom korzystanie z możliwości odbycia części studiów oraz praktyk w uczelniach zagranicznych ,jak również wesprzeć inne formy współpracy międzynarodowej. Naszym celem jest pozyskanie partnerów zagranicznych, jakimi są Akademie Techniczne, Wyższe Szkoły Zawodowe lub Uniwersytety o zbliżonym profilu kształcenia na poziomie studiów licencjackich, bądź inżynierskich, w celu udoskonalania programów nauczania oraz wymiany studenckiej. Będziemy zabiegać o podpisanie umów wielostronnych zarówno z uczelniami Europy Zachodniej jak i Wschodniej.
Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2007/2008 wdrożymy Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS), który ukazuje skalę osiągnięć studenta w nauce na uczelni macierzystej, a następnie pozwoli przełożyć ją na standardy obowiązujące w poszczególnych uczelniach partnerskich. W ramach programu, będziemy dążyć do zwiększenia mobilności nauczycieli akademickich naszej Uczelni w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Szeroko rozumiana mobilność, związana z możliwością przeprowadzania zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych, doprowadzić ma do promocji innowacyjnego i kreatywnego podejścia do procesu kształcenia oraz udoskonalania jakości prowadzonych zajęć na Uczelni.
Założeniem obecnych władz Uczelni jest również zwiększenie mobilności studentów Uczelni macierzystej, jak i studentów z uczelni zagranicznych, poprzez organizowanie procesu praktyk w przedsiębiorstwach na szczeblu międzynarodowym. Rozwijanie dotychczasowych doświadczeń Uczelni wiązanych z praktykami studenckimi oraz podpisanie nowych umów z instytucjami mogącymi zapewnić odpowiedni proces praktyk z dziedzin: gospodarki, edukacji, inżynierii technicznej, finansów oraz ochrony zdrowia.
Pragniemy poszerzać zakres umiejętności i doświadczeń pracowników administracyjnych PWSZ, zajmujących się programem ERASMUS oraz innymi programami związanymi z unijną ofertą edukacyjną. Dlatego też, zamierzamy pozyskiwać fundusze na wyjazdy zagraniczne umożliwiające wzajemny transfer wiedzy i praktycznych doświadczeń pracowników Uczelni. Piła, miasto będące siedzibą Uczelni, podpisało porozumienia dwustronne z zakresu stałej współpracy m.in. w dziedzinie oświaty z czterema miastami: Schwerin i Cuxhaven (Niemcy), Chatellerault (Francja), Kronsztadt (Rosja). Natomiast Wielkopolska, w której granicach leży Piła, nawiązało szerokie kontakty z jedenastoma regionami Europy – Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), hrabstwa: Västernorrland i Västerbotten (Szwecja), Kraje Związkowe: Berlin, Brandenburgia, Dolna Saksonia, Hesja (Niemcy), Obwód Samarski (Rosja), Obwód Południowo-Kazachstański (Kazachstan), Obwód Charkowski (Ukraina), Region Katalonia (Hiszpania), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region Bretania (Francja), Regiony: Emilia-Romagna oraz Marche (Włochy). Nawiązanie kontaktów z władzami tych miast i regionów, za pośrednictwem władz miasta Piły oraz województwa wielkopolskiego, stanowić będzie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile szerokie pole do manewru w zakresie współpracy międzynarodowej, umieszczonych w tych miastach lub ich regionach Uczelniach. Możliwa dzięki temu będzie wymiana studentów, a także kadry dydaktycznej oraz administracyjnej Uczelni.
Dzięki licznej kadrze dydaktycznej władającej językami krajów Unii Europejskiej oraz członkom Studenckiego Koła Naukowego Anglistów, Uczelnia jest przygotowana na szeroko zakrojoną akcję kształcenia wszystkich osób z nią związanych – od studentów, poprzez pracowników naukowo-dydaktycznych, po pracowników administracyjnych. Dokształcanie językowe dla wszystkich osób z wymienionych grup będzie bezpłatne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zatrudnia w chwili obecnej zagranicznych wykładowców. W przyszłości, zwiększenie zatrudnienia spośród osób spoza Polski, pozwoli na prowadzenie zajęć w języku angielskim zarówno dla studentów Uczelni jak i studentów pochodzących z wymiany międzynarodowej, z innych, zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich. Wiele osób spośród kadry dydaktycznej Uczelni posiada rozległe kontakty w uczelniach innych krajów Unii Europejskiej. Możliwość dotarcia poprzez dydaktyków, do innych uczelni, pozwoli PWSZ w Pile nawiązać z nimi kontakt na poziomie instytucjonalnym, a następnie rozpocząć i prowadzić współpracę międzynarodową. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile wydaje co roku dwujęzyczne (w języku polskim i angielskim) informatory nt. uczelni. Każdy zainteresowany może w nich znaleźć informacje o kierunkach i rodzajach studiów oraz zasadach rekrutacji, a także zapleczu dydaktyczno-technicznym.
Uczelnia podejmie działania informacyjno-promocyjne mające na celu rozpowszechnienie wśród studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wszelkich informacji o możliwościach oferowanych przez program Erasmus tj. aktualnych danych o posiadanej ofercie wyjazdowej oraz uczelniach partnerskich i ich ofercie dydaktycznej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile będzie informować zainteresowanych o warunkach rekrutacji i wymogach obowiązujących przy ubieganiu się o udział w programie Erasmus. Ponadto Uczelnia opracuje materiały informacyjne promujące program Erasmus, skierowane zarówno do odbiorcy polskiego jak i zagranicznego, w postaci ulotek, folderów, informatorów. Materiały informacyjne zostaną również zamieszczone na tablicach ogłoszeń, jak i na stronie internetowej Uczelni.
Ważnym elementem polityki zagranicznej Uczelni jest podjęcie działań zmierzających do uczestnictwa Uczelni w programie Leonardo da Vinci. W ramach tego projektu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile podejmie starania o nawiązanie kontaktów z organizacjami, przedsiębiorstwami i uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia absolwentom oraz pracownikom naukowym Uczelni odbywanie staży za granicą w jednostkach partnerskich, z którymi PWSZ podpisze umowy o współpracy.

Dotychczasowa polityka międzynarodowa

W ramach dotychczasowej polityki międzynarodowej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile w latach 2003-2005 była organizatorem I, II i III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku”. Udział w konferencjach wzięli przedstawiciele środowisk akademickich z całego kraju oraz z zagranicy.
Za pośrednictwem Biura Karier działającego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, które podjęło współpracę z Camp America, Work and Travel, Work Experience UK czy Au Pair, studenci oraz absolwenci uzyskują informacje o warunkach uczestnictwa w programach studenckich. Biuro Karier rozpowszechnia materiały informacyjne: ulotki, plakaty, informatory, a także organizuje prezentacje i spotkania z konsultantami, podczas których studenci mają szansę zapoznać się z możliwościami i warunkami uczestnictwa w programach studenckich. Ponadto Biuro Karier corocznie współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach organizacji dla studentów wyjazdów wakacyjnych do pracy w Niemczech. W ramach podjętej współpracy Biuro Karier pośredniczy w rekrutacji studentów zainteresowanych pracą w akacyjnąza granicą oraz prowadzi w tym zakresie działania informacyjno-promocyjne.

Program opieki nad studentami przyjeżdżającymi do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica we Pile zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość organizacji wymiany studentów i nauczycieli akademickich, w szczególności poprzez:

 1. przygotowanie i podpisywanie ze studentami Porozumień o programie zajęć oraz przestrzeganie ich postanowień,
 2. niezwłoczne wydawanie Wykazów zaliczeń wszystkim zagranicznym studentom po zrealizowaniu przez nich ustalonego programu zajęć,
 3. stosowanie systemu ECTS lub porównywalnego systemu punktowego, który zapewnia przejrzystość w zaliczaniu okresów studiów,
 4. udzielanie rzetelnych informacji wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom oraz nauczycielom akademickim,
 5. zapewnienie niezbędnego przygotowania językowego osobom uczestniczącym w wymianie,
 6. włączanie przyjeżdżających studentów do regularnych zajęć oferowanych przez Uczelnię,
 7. zapewnienie włączania wykładów i zajęć prowadzonych przez przyjeżdżających nauczycieli akademickich do regularnych programów studiów,
 8. zapewnienie przyjeżdżającym studentom pomocy w znalezieniu zakwaterowania,
 9. ułatwianie i wspieranie wymiany nauczycieli akademickich,
 10. zapewnienie uznania dla działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli akademickich za granicą.

Ponadto Uczelnia zapewni opiekę nad wszystkimi studentami zagranicznymi objętymi programem Erasmus, w szczególności poprzez:

 1. zapewnienie przyjeżdżającemu studentowi opieki medycznej,
 2. udzielenie rzetelnych informacji związanych z dopełnieniem na Uczelni wszystkich formalności przez przyjeżdżającego studenta,
 3. zapewnienie studentowi zakwaterowania w Domu Studenta,
 4. przydzielenie każdemu studentowi opiekuna.
Opiekę nad studentami sprawować będą również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Anglistów (SKNA) wraz z Samorządem Studenckim, poprzez organizację spotkań, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek, oraz poprzez podejmowanie wszelkich działań mających na celu wprowadzenie studenta-obcokrajowca do kultury i obyczajów naszego kraju. Przyjeżdżający student będzie mógł liczyć również na pomoc w zakresie załatwiania formalności na Uczelni, zwłaszcza w sprawach wymagających znajomości języka polskiego. Każdemu studentowi uczestniczącemu w programie Erasmus przydzielony zostanie opiekun – wolontariusz, członek SKNA, który pomoże w zaaklimatyzowaniu się na naszej Uczelni.
W ramach pogłębiania zainteresowań, wszystkich studentów objętych programem Erasmus zapraszamy do współpracy z uczelnianymi kołami naukowymi oraz z Chórem Akademickim działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica.
Celem Uczelni jest osiągnięcie, w pierwszym roku uczestnictwa w programie, liczby 10-15 studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach programu Erasmus oraz sukcesywne zwiększenie liczby tych osób wraz z rozszerzaniem kontaktów międzynarodowych