PO WER w Erasmusie

 
Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy decyzją Komisji Stypendialnej otrzymują stypendium socjalne, w przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa w Programie Erasmus+ otrzymywać będą stypendium wypłacane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2.
 
Stypendium to wypłacane jest za każdy potwierdzony miesiąc pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej. Kwota stypendium określana jest w polskich złotych i stanowi ona równowartość miesięcznej stypendium Programu Erasmus+ powiększonego o kwotę 200 EUR wg stawki określanej raz w roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
 
Stypendium określane jest wg następującego wzoru:
 
Całkowite stypendium na wyjazd = (X + 200 EUR)*Y + (X/30)*Z
 
X – równowartość miesięcznej stawki stypendium w Programie Erasmus+ przeliczona na PLN wg stawki określonej przez NA Erasmusa
Y – liczba pełnych miesięcy pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej (pełen miesiąc rozumiany jako 30 dni kalendarzowych)
Z – liczba dni z niepełnego miesiąca pobytu
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2, a co za tym idzie: stypendia z niego wypłacane, finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.