Pracownicy

Wyjazdy pracowników w Programie Erasmus+ mogą być realizowane w ramach dwóch kategorii mobilności:

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi PWSZ w Pile zawarła umowy międzyinstytucjonalne o współpracy dla kierunku, na którym dany nauczyciel jest zatrudniony. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.


źródło: www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/