FAQ - Pracownicy

Czy mogę zrealizować program wyjazdu STA / STT w weekend?

Wyjazdy STA w Programie Erasmus+ muszą być realizowane w trybie full time tj. w ramach zajęć dydaktycznych odbywających się dla studentów studiów dziennych lub uczestników szkół letnich w powszednie dni pracy.
Wyjazdy typu STT należy realizować w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku.

W wyjątkowych sytuacjach, potwierdzonych przez instytucję przyjmującą dopuszcza się realizację zadań przewidzianych w programie wyjazdu STA / STT w soboty.

Kto i na jakiej podstawie określa należne mi stypendium?

Wysokość należnego stypendium określana jest z użyciem narzędzia informatycznego Komisji Europejskiej - Mobility Tool. W § 73 ust. 2. Procedury zapisano, że ze względu na ograniczone środki, stypendium będzie wypłacane maksymalnie za okres do 7dni (tj. pięciu dni roboczych oraz jednego dnia podróży bezpośrednio poprzedzającego realizację programu wyjazdu i jednego dnia podróży następującego bezpośrednio po zakończeniu programu wyjazdu).

Chcę wyjechać na więcej niż jeden tydzień mobilności, czy uczelnia ma obowiązek wypłacić mi stypendium?

Nie, Uczelnia nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ oraz obowiązującą w PWSZ w Pile Procedurą organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, a w szczególności § 62 ust. 1 Procedury, poprzez uczestnictwo w IR Prog. Uczelnia realizuje własną politykę kadrową. Dalej w § 73 ust. 2. Procedury zapisano, że ze względu na ograniczone środki, stypendium będzie wypłacane maksymalnie za okres do 7 dni.

Czy poza stypendium otrzymam dofinansowanie / zwrot kosztów podróży?

Pomimo, iż Program dopuszcza, aby instytucje w nim uczestniczące podjęły decyzję o wypłacie dofinansowania kosztów podróży, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile zdecydował, iż w naszej Uczelni taki dodatek nie będzie wypłacany. Przyjęto, że środki budżetowe, które zostałyby wydane na dofinansowanie kosztów podróży, zasilą pulę stypendiów i przeznaczone zostaną na realizację większej liczby wyjazdów pracowników naszej uczelni.

Zostałam/łem zakwalifikowany do wyjazdu na Erasmusa czy dostanę polecenie wyjazdu służbowego?

Uczestnictwo w Programie Erasmus+ jest dobrowolne, a zgoda Władz Uczelni jest udzielana na indywidualny wniosek pracownika. § 70 ust. 3 stanowi: Złożenie wniosku o wyjazd jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wyrażenie zgody na realizację obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy. Zatwierdzenie przez Rektora Listy Podstawowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Zatwierdzenie przez Rektora Listy Rezerwowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w przypadku realizacji wyjazdu.
Oznacza to, że pracownik nie jest delegowany do wyjazdu przez pracodawcę. Wręcz przeciwnie, Rektor PWSZ w Pile warunkowo (na potrzeby realizacji wyjazdu) pozwala pracownikowi zrealizować część jego obowiązków służbowych poza siedzibą firmy. Dlatego żadnemu pracownikowi realizującemu STA/STT nie przysługuje polecenie wyjazdu służbowego oraz wynikające z niego składniki finansowe związane z delegowaniem pracowników poza granice kraju. Reasumując, zgodnie z przyjętymi zasadami wyjazd ze stypendium Programu Erasmus+ i Polecenie Wyjazdu Służbowego poza granicę kraju wzajemnie się wykluczają.

Ale to stypendium mi nie starczy / To stypendium nie pokryje wszystkich kosztów związanych z wyjazdem!

§ 62 ust. 1. Procedury Stanowi: Stypendium E+ (dalej stypendium) jest finansowane ze środków UE przekazanych Uczelni za pośrednictwem NA Erasmusa. Stypendium przyznawane jest pracownikowi w celach edukacyjnych (w tym w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą lub uczestnictwa w szkoleniu prowadzącym do podnoszenia niezbędnych kwalifikacji zawodowych). Stypendium ma charakter uzupełniający i przyznawane jest w formie ryczałtu przeznaczonego na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem oraz pobytem w zagranicznej uczelni partnerskiej, nie zakłada, zatem pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą, podróżą, ubezpieczeniem na czas pobytu, pozyskaniem wizy lub innego dokumentu pozwalającego na pobyt w Instytucji partnerskiej. Decyzja o uczestnictwie w Programie Erasmus jest dobrowolna, a każdy ubiegający się o wyjazd na etapie aplikowania oświadcza, że zapoznał się w obowiązującymi w Uczelni zasadami i przyjmuje je do wiadomości.

W uczelni X są inne zasady niż tutaj [w PWSZ w Pile]

Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ oraz obowiązującą w PWSZ w Pile Procedurą organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, a w szczególności § 62 ust. 1 Procedury, poprzez uczestnictwo w IR Prog. Uczelnia realizuje własną politykę kadrową. Decyzja o uczestnictwie w Programie Erasmus jest dobrowolna, a każdy ubiegający się o wyjazd na etapie aplikowania oświadcza, że zapoznał się w obowiązującymi w Uczelni zasadami i przyjmuje je do wiadomości.

Naturalnie zrozumiemy jeżeli nie będą Państwo usatysfakcjonowani zasadami obowiązującymi w PWSZ w Pile i zdecydują się ubiegać o wyjazd na stypendium w uczelni X.

Jakie dokumenty są mi potrzebne do wyjazdu?

  1. Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia
  2. Inivitation Letter - zaproszenie z uczelni goszczącej. Zazwyczaj otrzymywane po przedstawieniu programu.
  3. Ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz NNW na okres wyjazdu za granicę - kserokopia/skan.
  4. Karta EKUZ – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  5. Numer konta walutowego wraz z nazwą banku, kodem SWIFT oraz danymi (imię, nazwisko, adres) i własnoręcznym podpisem (większość banków pozwala na wydrukowanie takiej informacji z ich aplikacji internetowej).
  6. Jeżeli termin lub miejsce wyjazdu będzie się różnić od tego, co zostało przedstawione w składanym uprzednio wniosku należy złożyć wniosek o zmianę terminu / miejsca wyjazdu.
  7. Zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl/

Do kiedy muszę przynieść dokumenty na wyjazd?

Na 2-3 tygodnie przed wyjazdem