Wniosek o wyjazd pracownika

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z pytaniami i zamieszczonymi przy nich uwagami, które pomogą prawidłowo aplikować o mobilność.


STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu. Wykładowcy mogą wyjeżdżać tylko do zagranicznych szkół wyższych, z którymi PWSZ w Pile podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program mobilności TEACHING MOBILITY AGREEMENT dotyczący nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Pracownik na wyjeździe zobowiązany jest przeprowadzić nie mniej niż 10 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu.
UWAGA:
Jeżeli wyjazd w E+ koliduje z realizacją zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów oraz pensum dydaktycznym/umowie pomiędzy Uczelnią a pracownikiem, pracownik zobowiązany jest do realizacji tychże zajęć w innym terminie ustalonym z Dyrektorem Instytutu/Kierownikiem Jednostki Międzyinstytutowej.

STT - wyjazdy pracowników uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.). Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności TRAINING MOBILITY AGREEMENT dotyczącego szkolenia za granicą. Wiele uczelni organizuje również tygodnie szkoleniowe (international staff training weeks), w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z wielu zagranicznych szkół wyższych. Ich celem jest prezentacja różnych form wykorzystywania współpracy międzynarodowej w programie Erasmus do wprowadzania zmian w uczelniach macierzystych, a także podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie tematyki objętej szkoleniem oraz wymiana doświadczeń. Pracownik na wyjeździe zobowiązany jest zrealizować nie mniej niż 40 godzin szkolenia w tygodniu.
UWAGA:
W przypadku, kiedy w tym samym czasie wyjazd STT realizować ma wielu pracowników tej samej jednostki organizacyjnej, a istnieje uzasadnione podejrzenie, iż spowoduje to jej nieprawidłowe funkcjonowanie lub zawieszenie działania, Uczelnia ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu realizacji wyjazdu i wezwać pracowników oraz kierownika danej jednostki do zmiany terminu wyjazdów lub przedłożenia imiennego, pisemnego oświadczenia, kto na czas realizacji wyjazdu będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań.
 
Stypendium Programu Erasmus+ (dalej stypendium) jest finansowane ze środków Unii Europejskiej przekazanych Uczelni za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu Erasmus. Stypendium przyznawane jest pracownikowi w celach edukacyjnych (w tym w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą lub uczestnictwa w szkoleniu prowadzącym do podnoszenia niezbędnych kwalifikacji zawodowych). Stypendium ma charakter uzupełniający i przyznawane jest w formie ryczałtu przeznaczonego na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem oraz pobytem w zagranicznej uczelni partnerskiej, nie zakłada, zatem pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą, podróżą, ubezpieczeniem na czas pobytu, pozyskaniem wizy lub innego dokumentu pozwalającego na pobyt w instytucji partnerskiej.
 
W chwili aplikowania o wyjazd E+ pracownik ma obowiązek uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na uczestnictwo Programie, a następie jej ponowienie w okresie do 1 miesiąca przed rozpoczęciem wyjazdu.
 
Wyjazdy STA / STT trwać mogą od 5 dni do 6 tygodni, przy czym Uczelnia finansuje wyłącznie wyjazdy trwające 5 dni roboczych + maksymalnie 2 dni na podróż do i z miejsca realizacji wyjazdu.
 
Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. ST

Wnioski składać można tutaj.

Oferty szkoleń zagranicznych publikowane na stronie www.erasmus.org.pl
 
Lista uczelni partnerskich
 
Podstawowe informacje i wzory dokumentów dla pracowników
 
Kody ISCED2013
 
Informacje wizowe
 

 
Zasady uczestnictwa:
Procedura organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Procedura mobilności studentów, absolwentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018