Przykładowe odpowiedzi

 proszę wpisać [w j, polskim] program zajęć/szkolenia i w min. 3 zdaniach opisać każde działanie

uwaga: zajęcia dydaktyczne powinny trwać nie mnie niż 10 godzin wykładowych / 5 dni, natomiast wyjazd szkoleniowy powinien obejmować nie mniej niż 15 godzin szkolenia


działania jak:

"wizyta w bibliotece i zapoznanie z księgozbiorem", "zwiedzanie kampusu", "zapoznanie się z bazą dydaktyczną", "spotkanie z (towarzyskie)", "wspólne picie kawy", "uczestnictwo w konferencji", "nauka języka agnielskiego" NIE MOGĄ STANOWIĆ CZĘŚCI PROGRAMU, a ich zamieszenie w harmonogramie będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją

Szkolenie panel I: Erasmus KA107 Credit Mobility Projects

1)      Polityka dokonywania wyboru strategicznych obszarów i regionów kooperacji, a w szczególności instytucji z państw partnerskich Programu Erasmus+, z zastosowaniem analizy SWAT; metodologia opracowywania strategii internacjonalizacji dla poszczególnych regionów i koszyków budżetowych Programu z uwzględnieniem polityki zapewniania jakości kształcenia, potrzeb lokalnego rynku edukacyjnego oraz rzeczywistych możliwości jakimi dysponuje Uczelnia.

2)      Przygotowywanie umów bilateralnych z uczelniami z krajów partnerskich - dobre praktyki oraz poradnik „Do’s and dont’s” - Umowa bilateralna w kontekście doświadczń z audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez pracowników krajowych Narodowych Agencji Programu Erasmus oraz instytucji Komisji Europejskiej.

3)      Grant OS Programu Erasmus+ KA107 i różne podejścia w sposobie jego podziału pomiędzy strony odpowiedzialne za realizację czynności administracyjnych związanych z promocją, naborem wniosków uczestników, realizacją i rozliczaniem mobilności. Dyskusja nt. czy dokonywać podziału, na jakich zasadach, w jaki sposób dokumentować.

4) Podział grantu a polityka finansowa i bezpieczeństwo operacji finansowych z krajami z poza UE.

Warsztaty porównawcze: Wydawnictwo Uczelniane

1) Analiza porównawcza struktury organizacyjnej wydawnictwa w uczelni przyjmującej oraz organizacja pracy z uwzględnieniem metodyki organizowania kalendarza wydawniczego. Identyfikacja słabych i mocnych stron istniejącej struktury

2) Zasady kwalifikacji publikacji do planu wydawniczego na dany rok kalendarzowy - ocena zgodności treści publikacji z treściami kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w Uczelni.

3) Analiza kosztów procesu wydawniczego i metody ich optymalizacji.

Wykład (3 godz.) na temat: Fiscal policy in Poland – critical evaluation.

Celem wykładu jest zapoznanie z polityką fiskalną rządu polskiego w okresie ostatnich kilkunastu lat. W wykładzie zostaną omówione podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w latach 2000-2017 (czyli przed i po akcesji do Unii Europejskiej). Na tym tle pokazane zostaną konkretne działania związane z wydatkami budżetowymi, polityką podatkową, społeczną i innymi związanymi z finansami publicznymi. Dokonana zostanie także analiza komparatywna sytuacji makroekonomicznej Polski i Czech oraz próba oceny wpływu rządów dwóch w/w państw na kształtowanie rozwoju gospodarczego. W wykładzie zostanie wykorzystana prezentacja Power Point oraz takie metody dydaktyczne, jak dyskusja, pogadanka, case study i inne. Po wykładzie przewidziana jest czas na wspólną debatę.

Wykład: Wielka Brytania a Stany Zjednoczone

Celem wykładu jest przedstawienie wzajemności i konfliktów w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami zjednoczonymi. Podejmuje temat roli Wielkiej Brytanii w procesie uzyskania niepodległości przez przyszłe Stany Zjednoczone. Zostaną wyeksponowane rezultaty niepodległości Stanów w odniesieniu do tracącej na znaczeniu hegemoni Wysp w świecie. Modele metod pracy: podający (przekazywanie wiedzy); nauczania pojęć (uczy myślenia logicznego); bezpośredni (skupia się na wiedzy proceduralnej); poszukujący ( twórcze rozwiązywanie problemów, stwarzanie sytuacji problemowych); współpracy (nauczający jak współpracować ze sobą).


 Główne cele i założenia mobilności


Należy odnieść się do indywidualnych korzyści, wartości dodanej dla PWSZ w Pile oraz założeń Strategii Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica na lata 2014-2020

Brak odniesienia do Strategii Internacjonalizacji jest brakiem formalnym wykluczającym możliwości uczestnictwa w Programie Erasmus+.

 Dla pracownika: doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez wymianę doświadczeń (w zakresie pełnionych obowiązków służbowych) z odpowiednikami w instytucji zagranicznej. Doskonalenie kompetencji miękkich oraz umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy.

Dla uczelni rodzimej: wyłonienie rozwiązań, które można lub należy skutecznie wdrożyć w instytucji rodzimej przyczyniające się do podniesienia jakości procesów zarządczych.

Dla uczelni przyjmującej: zyskanie materiału porównawczego do przyjętych norm i rozwiązań, możliwości doskonalenia przyjętych procesów zarządczych w oparciu o pozyskane informacje.

Odniesienie do Strategii Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica na lata 2014-2020 - mobilność wpisuje się w w realizację następujących celów strategicznych:

3 pkt. 2. Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności studentów, pracowników Uczelni oraz jej absolwentów poprzez umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowej mobilności edukacyjnej i zawodowej.

3 pkt. 3. Poprawa jakości kształcenia oraz doskonalenie procesów zarządczych za sprawą międzynarodowej mobilności pracowników w celach dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych, a w szczególności poprzez zachęcanie dydaktyków, naukowców i reprezentantów wybranych przedsiębiorstw zagranicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów PWSZ w Pile.

3 pkt. 6. Wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych.

3.1.2 Erasmus+ KA107 Cele strategiczne dla uczestnictwa w Programie Erasmus+ KA107: pkt.

1. Nawiązanie współpracy z wybranymi uczelniami z krajów partnerskich znajdujących się w Regionie 1 – Bałkany Zachodnie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia), Regionie 2 – Państwa Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe), Regionie 4 – Federacja Rosyjska (terytorium uznane przez prawo międzynarodowe), Regionie 7 – Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan). pkt. 2. Osiągnięcie wskaźników mobilności na poziomie, co najmniej 15 studentów zagranicznych przyjeżdżających na część studiów do PWSZ w Pile, a także 30 mobilności pracowników z i do PWSZ w Pile.