Strategia na lata 2014 do 2021

Strategia Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica na lata 2014-2020 ustanowiona została na mocy Uchwały NR X/58/13 SENATU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wraz z towarzyszącymi jej: Deklaracją Polityki Europejskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz Deklaracją Polityki Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. W 2016 roku Senat PWSZ w Pile dokonał rewizji dotyczasowej Strategii Internacjonalizacji i podjął decyzję o wprowadzeniu zmian celem jej dostosowania do aktualnych potrzeb Uczelni. Aktualna Strategia weszła w życie Uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile nr VI/37/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii umiędzynarodowienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2017-2021 (załacznik Uchwały).

1 Wstęp

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definiuje proces ten jako: nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także długo- i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Umiędzynarodowienie to także pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń[1]. Wreszcie jest to również partycypacja w międzynarodowych programach wymiany studentów i kadry, takich jak Erasmus+ lub Fullbright.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile kształcąc studentów na kierunkach studiów I i II stopnia o profilu praktycznym poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia pragnie uczestniczyć w tworzeniu bardziej zintegrowanego i inkluzyjnego społeczeństwa Europejskiego. Naszym celem jest budowa potencjału ludzkiego za sprawą przygotowania młodej kadry mobilnych specjalistów gotowych do podjęcia pracy w dowolnym czasie i kraju Unii Europejskiej, w którym wystąpi zapotrzebowanie na ich umiejętności. W tym celu zamierzamy czynnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studentów pozwalającej jej uczestnikom na uzyskanie dodatkowych kompetencji miękkich i twardych, a także przygotowującej ich do większej mobilności poziomej na Europejskim rynku pracy. W transgranicznej wymianie pracowników uczelni upatrujemy możliwość skuteczniejszego przepływu informacji, weryfikacji poglądów i spojrzeń na problematykę, z którą przyjdzie się mierzyć naszym studentom, wreszcie doskonalenie procesów kształcenia oraz procesów zarządczych.

Zachęcając cudzoziemców pochodzących spoza UE do podejmowania studiów w naszej Uczelni pragniemy wspomóc lokalny rynek pracy w pozyskiwaniu szczególnie utalentowanych pracowników, a zarazem zamierzamy wspierać budowanie potencjału ludzkiego w krajach partnerskich Unii Europejskiej. Niewątpliwą wartością dodaną towarzyszącą umiędzynarodowieniu Uczelni jest lepsze wzajemne zrozumienie kultur, grup religijnych, etnicznych i narodowych, dzięki czemu społeczności zyskują możliwość weryfikowania stereotypów oraz budowania nowych silnych więzi. Bazując na doświadczeniach nabytych w czasie realizacji Programu Erasmus+ dążyć będziemy do rozwoju kooperacji z wybranymi uczelniami zagranicznymi celem budowania silnych relacji na poziomie społeczności lokalnych zamieszkujących w miastach – siedzibach uczelni.

Strategia umiędzynarodowienia Państwowej Wyższej Szkoły Narodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2017-2021 (dalej Strategia) została stworzona w celu określenia głównych obszarów i kierunków internacjonalizacji Uczelni oraz prognozowanych metod ich osiągnięcia.

2 Diagnoza poziomu umiędzynarodowienia

2.1 Współpraca międzynarodowa

W chwili opracowania Strategii Uczelnia brała czynny udział w Programie Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna, Działanie – Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami programu (dalej KA103).

Na potrzeby realizacji Programu zawarto umowy bilateralne z 27 zagranicznymi uczelniami wyższymi posiadającymi Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Średnia, roczna liczba wyjazdów w ramach KA103 w latach 2014 – 2017 wynosi: 25 wyjazdów na część studiów, 19 wyjazdów na praktyki zawodowe za granicą, 18 wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i 27 wyjazdów na szkolenia za granicą, a głównymi krajami docelowymi były Rumunia, Słowacja i Turcja. W tym samym czasie PWSZ w Pile stanowiła cel mobilności średnio dla 90 studentów i 15 pracowników zagranicznych rocznie.

Do 2017 roku Uczelnia partycypowała wyłącznie w KA103 nie przystępując do innych projektów w Programie Erasmus+ lub innych programów współpracy międzynarodowej. Istotnym krokiem w celu rozszerzenia spektrum zinstytucjonalizowanej kooperacji o charakterze transgranicznym wykraczającym, poza granice Unii Europejskiej, było zawarcie umowy bilateralnej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna, Działanie – Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi (dalej KA107), a także rozpoczęcie prac na rzecz podpisania kolejnych tego typu porozumień.

W okresie poprzedzającym przyjęcie niniejszej Strategii obowiązywało 5 umów bilateralnych obejmujących współpracę wydawniczą, naukową, biblioteczną, kulturalną oraz możliwość tworzenia wspólnych programów studiów międzynarodowych. Porozumienia te stanowiły kolejny krok w zacieśnianiu więzi międzyinstytucjonalnych, które zawiązały się podczas kolejnych edycji programu Erasmus. Najbardziej znamienitym przykładem prężnie rozwijających się relacji z zagranicznymi uczelniami partnerskimi jest partnerstwo z „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, które doprowadziło do wspólnego organizowania imprez kulturalnych dedykowanych społecznościom lokalnym w Pile i Alba Iulia oraz sygnowania przez Prezydentów obu miast listu intencyjnego o woli nawiązania współpracy w charakterze miast partnerskich.

2.2 Międzynarodowe i anglojęzyczne programy studiów

W 2016 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zainicjowała działania na rzecz utworzenia studiów typu Joint Degree na kierunkach Ekonomia oraz Elektrotechnika we współpracy z uczelniami partnerskimi z Czech, Rumunii oraz Serbii.

Krajowym i zagranicznym studentom pragnącym podjąć studia, których językiem wykładowym jest język angielski, dedykowano programy realizowane w ramach dwóch specjalności na kierunku filologia. Poza tym, w ofercie studiów w języku angielskim znalazła się jedna specjalność na kierunku ekonomia, przystąpiono także do tworzenia anglojęzycznej specjalności na kierunku elektrotechnika. Przyczynkiem do tego typu działań było rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na pracowników posiadających kompetencje w zakresie branżowego języka obcego.

Celem przygotowania oferty dydaktycznej dedykowanej cudzoziemcom jest pozyskanie uzdolnionych pracowników na potrzeby lokalnego rynku pracy i wniesienie wkładu w budowanie kapitału ludzkiego oraz potencjału społecznego państw spoza Unii Europejskiej, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom niżu demograficznego w Polsce, który w znacznej mierze przekłada się na spadek liczby studentów.

3 Cele strategiczne

Bazując na przedstawionej powyżej diagnozie stanu obecnego PWSZ w Pile wyznaczyła strategiczne obszary umiędzynarodowienia Uczelni, na lata 2017 – 2021.

 1. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni poprzez zapewnienie podstaw dla wzrostu skali mobilności jej społeczności akademickiej oraz utworzenie międzynarodowych programów studiów.
 2. Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności studentów, pracowników Uczelni oraz jej absolwentów poprzez umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowej mobilności edukacyjnej i zawodowej.
 3. Poprawa jakości kształcenia oraz doskonalenie procesów zarządczych za sprawą międzynarodowej mobilności pracowników w celach dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych, a w szczególności poprzez zachęcanie dydaktyków, naukowców i reprezentantów wybranych przedsiębiorstw zagranicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów PWSZ w Pile.
 4. Wniesienie wkładu w proces poszerzania międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia za sprawą współpracy z uczelniami, których siedziba mieści się w krajach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.
 5. Zwiększenie atrakcyjności Uczelni dla studentów zagranicznych poprzez: budowanie marki PWSZ w Pile na rynku międzynarodowym z wykorzystaniem programów transnarodowych, zacieśnianie współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz zapewnienie wysokich standardów obsługi.
 6. Wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych.
 7. Stworzenie systemu rekrutacji kandydatów na studia w PWSZ w Pile w krajach Bałkan Zachodnich i byłego bloku ZSSR, a także niektórych krajach azjatyckich.
 8. Przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy).
 9. Uczestnictwo pracowników PWSZ w Pile w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych w szczególności finansowanych ze środków Unii Europejskie.

3.1 Program Erasmus+

3.1.1 Erasmus+ KA103

Cele strategiczne dla uczestnictwa w Programie Erasmus+ KA103:

 1. Zwiększenie liczby partnerów zagranicznych do min. 50, z co najmniej 20 krajów programu, z zastrzeżeniem, że umowy te będą miały charakter rzeczywistej wymiany społeczności akademickiej.
 2. Zabezpieczenie szansy uczestnictwa w KA103 studentom wszystkich kierunków studiów realizowanych w PWSZ w Pile.
 3. Osiągnięcie wskaźnika 5% studentów uczestniczących w wyjazdach na część studiów oraz/lub praktyki zawodowe za granicą.
 4. Pełna uznawalność efektów kształcenia i uczenia się zdobytych przez studentów w czasie uczestnictwa w KA103.
 5. Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji uczestników z wsparcia instytucjonalnego świadczonego przez PWSZ w Pile, mierzonego za sprawą Mobility Tool, na poziomie, co najmniej 80% ogółu uczestników.

3.1.2 Erasmus+ KA107

Cele strategiczne dla uczestnictwa w Programie Erasmus+ KA107:

 1. Nawiązanie współpracy z wybranymi uczelniami z krajów partnerskich znajdujących się w Regionie 1 – Bałkany Zachodnie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia), Regionie 2 – Państwa Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe), Regionie 4 – Federacja Rosyjska (terytorium uznane przez prawo międzynarodowe), Regionie 7 – Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan).
 2. Osiągnięcie wskaźników mobilności na poziomie, co najmniej 15 studentów zagranicznych przyjeżdżających na część studiów do PWSZ w Pile, a także 30 mobilności pracowników z i do PWSZ w Pile.
 3. Pełna uznawalność efektów kształcenia i uczenia się zdobytych przez studentów w czasie uczestnictwa w KA107.
 4. Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji uczestników z wsparcia instytucjonalnego świadczonego przez PWSZ w Pile, mierzonego za sprawą Mobility Tool, na poziomie, co najmniej 80% ogółu uczestników.

3.2 Studia o wspólnym/podwójnym dyplomie

 1. Utworzenie przynajmniej jednego programu studiów międzynarodowych o wspólnym/podwójnym dyplomie (program realizowany w całości w języku obcym) we współpracy z wybraną/wybranymi uczelniami partnerskimi, z którymi PWSZ w Pile kooperuje w Programie Erasmus+.

3.3 Programy studiów w j. angielskim

 1. Rozpoczęcie rekrutacji studentów na pełen tok studiów realizowanych w j. angielskim.
 2. Pozyskanie minimalnej liczby studentów pozwalającej na uruchomienie specjalności, na której program studiów w całości realizowany jest w j. angielskim (z wyłączeniem kierunku filologia).

3.4 Od Erasmusa do lepszego zrozumienia kultur

 1. Realizowanie, we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym mających na celu przybliżenie społecznościom lokalnym kultury i zwyczajów Polski lub właściwych dla krajów – siedzib uczelni partnerskich.
 2. Wspieranie integracji studentów zagranicznych ze społecznością PWSZ w Pile oraz społecznością lokalną Piły, w szczególności poprzez prowadzenie kursów z Podstaw języka polskiego oraz Wprowadzenia do historii i kultury Polski, a także organizowanie specjalnych spotkań ze uczniami lokalnych szkół i studentami.

 

[1] MNiSW, Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2015, [http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-umiedzynarodowienia-szkolnictwa-wyzszego.html; pobrano 2017-01-14]