Deklaracja Polityki Europejskiej

Deklaracja Polityki Europejskiej (EPS) sporządzona została w oparciu o Siódmy Cel Kierunkowy Strategii Rozwoju PWSZ w Pile na lata 2007-2015 oraz Strategię Internacjonalizacji Uczelni na lata 2014-2020 (Strategii). EPS i Strategia są dokumentami komplementarnymi.
PWSZ w Pile jest największą, publiczną uczelnią wyższą w północnej Wielkopolsce, a dzięki dynamicznemu rozwojowi współpracy międzynarodowej, także jedną z pięciu czołowych PWSZ realizujących umowy finansowe w Programie Erasmus w kraju. Jakościowa orientacja w realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) wspomagana intensywną promocją spowodowała, że według danych za rok 2012/2013 blisko 3,7 % społeczności PWSZ w Pile bierze czynny udział w Programie Erasmus. Dotychczasowy dynamiczny wzrost pozwala zakładać dalszy rozwój umożliwiający przekroczenie 5,0%. W roku 2015 i sięgnięcie progu 10 % w roku 2020.
Podkreślić należy, ze władze Uczelni świadome znaczenia internacjonalizacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, dostrzegają konieczność dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej we wszystkich dostępnych dla Uczelni obszarach Programu Komisji Europejskiej na lata 2014 – 2020 (Programu). Dlatego uczestnictwo w Programie postrzegane jest, jako jeden z kluczowych celów strategicznych, przy jednakowym podejmowaniu innych działań na rzecz umiędzynarodowienia działalności dydaktyczno-naukowej. Dzięki temu dziś możemy poszczycić się ponad 40 umowami, dotyczącymi różnych form współpracy, zawartymi z 23 podmiotami zagranicznymi.
Na potrzeby Programu nadal będzie funkcjonowało Biuro Uczelnianego Koordynatora Programu, wchodzące w skład pionu administracji podległego Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. Program objęty zostanie Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), ponadto opracowany zostanie nowy zestaw procedur wzorowanych na standardach ISO 9001:2009, tym samym, kontynuowana będzie polityka uczelni przyjęta na potrzeby LLP. Ww. procedury będą gwarantem transparentności organizacji i realizacji Programu, a także uznawalności okresu mobilności w ścieżce studiów każdego z uczestników.
Ubiegając się o Kartę Erasmusa w Szkolnictwie Wyższym na lata 2014-2020 PWSZ w Pile zamierza wnieść wkład w realizację agendy modernizacji i internacjonalizacji obszaru szkolnictwa wyższego, w ramach opisanych poniżej priorytetów.
  1. Podniesienie poziomu kształcenia celem zapewnienia absolwentów i naukowców, których potrzebuje Europa poprzez zagwarantowanie wysokiej jakości mobilności studentów – uczestników Programu, tak, aby pozyskali oni dodatkowe kompetencje formalne i nieformalne zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy. Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich przyspieszającą proces proliferacji wiedzy, poprzez szybszą i bardziej bezpośrednią wymianę informacji.
  2. Doskonalenie jakości i adekwatności szkolnictwa wyższego poprzez umożliwienie studentom dokonania wyboru, które efekty kształcenia w ramach kierunku studiów mają największe znaczenie dla ich przyszłej kariery zawodowej. Tym samym korzystając z korzyści wynikających z Procesu Bolońskiego, systemu punktów ECTS oraz uczestnictwa w Programie, pragniemy stworzyć możliwość zrealizowania upodmiotowionej i zindywidualizowanej ścieżki rozwoju dla studentów zorientowanych na osiągnięcie konkretnych celów edukacyjnych. Mobilność studentów niezmiennie pozostanie najwyższym priorytetem internacjonalizacji Uczelni.
  3. Mobilność w celach szkoleniowych, zorientowaną na podnoszenie jakości oraz wydajności systemu zarządzania uważamy za istotne wsparcie w realizacji założeń Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia umożliwiające m.in. modyfikowanie i dos-konalenie obecnych procesów i procedur.
  4. Uważamy działania dziedziczące z takich programów jak Leonardo da Vinci za szansę na tworzenie mostów komunikacyjnych dla transferu technologii pomiędzy obszarem szkolnictwa wyższego, światem nauki i biznesem. Dlatego Uczelnia będzie zabiegała o możliwość uczestnictwa w tego typu projektach, uważając je za jeden z kluczowych obszarów poszerzenia współpracy międzynarodowej.
  5. Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników, a w tym kadry zarządczej i pracow-ników administracji poprzez uczestnictwo w mobilności międzynarodowej, stanowiące jeden z kluczowych elementów rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania, systemu wykorzystania środków Komisji Europejskiej na rzecz WSZJK, rozwoju instytucjonalnego i regionalnego.
  6. Uczelnia dążyła będzie do utworzenia międzynarodowych programów studiów licencjackich na wybranych kierunkach studiów pragnąc tym samym zintensyfikować procesy mobilnościowe, a także podnosić standardy kształcenia. Jednocześnie uważamy, że wspólne, międzynarodowe programy studiów przyczynią się do zacieśniania więzi oraz intensyfikacji procesów integrujących, odgrywających istotną rolę w dobie obserwowanego w niektórych państwach kryzysu idei Integracji wywołanego kryzysem finansowym.