Deklaracja Polityki Językowej

Deklaracja sporządzona została w oparciu o postanowienia przedstawione w ramach 1 Działania Kluczowego Strategii Internacjonalizacji PWSZ w Pile na lata 2014-2020 i opisuje politykę Uczelni w zakresie wsparcia językowego udzielanego uczestnikom mobilności międzynarodowej realizowanej w naszej instytucji.

Pakiety ECTS Uczelni zamieszczone na stronach internetowych www.pwsz.pila.pl oraz www.erasmus.pwsz.pila.pl opatrzone zostaną informacją o języku, w jakim realizowane będą zajęcia tak, aby studenci mogli dokonać świadomego wyboru kursów realizowanych w czasie mobilności. PWSZ w Pile gwarantuje, że dla każdego z kierunków studiów uczestniczących w programach międzynarodowej mobilności studentów utworzone zostaną moduły przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Zasady tworzenia takich modułów określone zostaną odrębnymi procedurami.

Uczelnia gwarantuje wsparcie językowe dla studentów i pracowników przyjeż-dżających do PWSZ w Pile. Będzie ono realizowane m.in. poprzez zapewnienie studentom i pracownikom przyjeżdżający na okres dłuższy niż 2 miesiące, obowiązkowego kursu języka polskiego, który gratyfikowany będzie punktami ECTS.

Studenci PWSZ w Pile uczęszczają na przewidziane w programie studiów, obowiązkowe zajęcia z języka obcego, które zapewniają uczestnikom uzyskanie kompetencji językowych na poziomie B2, według norm europejskiego paszportu językowego. Każdy student, ubiegający się o realizację części studiów za granicą, musi posiadać umiejętności językowe w ramach języka nauczania w wybranej uczelni partnerskiej na poziomie B2 lub wyższym. Dla grup studentów, uprawnionych do realizacji części studiów za granicą, PWSZ w Pile ma możliwość zorganizowania fakultatywnych kursów wsparcia językowego, pod warunkiem, że: studenci wyrażą chęć uczestnictwa w takim kursie, grupa jego uczestników będzie nie mnie mniejsza niż 5 studentów, a Uczelnia będzie dysponowała pozwalającymi na to środkami finansowymi.

Każdy pracownik Uczelni, ubiegający się o wyjazd za granicę, musi posiadać umiejętności językowe w ramach języka, w którym miałby być realizowana mobilność. Jednocześnie PWSZ w Pile deklaruje możliwość kontynuowania i/lub wznowienie specjalnych kursów językowych dla grup pracowników oraz dofinansowania indywidualnych kursów języka obcego pod warunkiem posiadania przez Uczelnię środków pozwalających na realizację tego celu i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.