Karta Studenta Erasmusa

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd za granicę - do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki.

Karta Studenta Erasmusa określa prawa i obowiązki Studenta Erasmusa oraz informuje, czego należy oczekiwać od uczelni wysyłającej, uczelni/instytucji/organizacji przyjmującej na poszczególnych etapach realizacji wyjazdu.

· Komisja Europejska przyznała szkołom wyższym uczestniczącym w programie Erasmus+ Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE). Podpisując Kartę ECHE, szkoły wyższe zobowiązują się do udzielania wsparcia uczestnikom wymiany oraz uznawania okresu mobilności za równoważny z odpowiednim okresem kształcenia w uczelni macierzystej.

· Ty ze swej strony zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy finansowej, jaką podpisałeś/-aś z uczelnią wysyłającą (macierzystą).
Po zaakceptowaniu Twojego wniosku na wyjazd w programie Erasmus+ masz prawo do wsparcia w zakresie otrzymywania informacji o instytucji partnerskiej, w której zrealizujesz program mobilności. · Masz prawo do uzyskania informacji dotyczących: procentowego rozkładu ocen w uczelni przyjmującej, wymagań wizowych, ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą, pomocy w znalezieniu zakwaterowania ze strony uczelni wysyłającej i instytucji przyjmującej/przedsiębiorstwa przyjmującego. Dane osób kontaktowych oraz inne źródła informacji o instytucji przyjmującej są wymienione w umowie międzyinstytucjonalnej podpisanej pomiędzy Twoją uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą. · Podpiszesz z wysyłającą Cię uczelnią macierzystą umowę na wyjazd stypendialny (nawet, jeżeli nie otrzymasz na ten wyjazd dofinansowania) oraz „Porozumienie o programie studiów”/ „Porozumienie o programie praktyki” z uczelnią wysyłającą i instytucją przyjmującą (uczelnią/przedsiębiorstwem). Dobre przygotowanie „Porozumienia o programie studiów/praktyki” jest kluczowe dla optymalnego wykorzystania mobilności, zdobycia cennego doświadczenia podczas pobytu za granicą oraz zapewnienia uznawalności akademickiej. „Porozumienie” szczegółowo określa Twój plan kształcenia (studiów/praktyki) za granicą, włącznie z liczbą punktów zaliczeniowych, które zostaną uznane na poczet programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej. · Po akceptacji Twojego wyjazdu, wypełnisz test biegłości językowej on-line (o ile testy z języka wykładowego lub z języka, jakim będziesz się posługiwał w pracy, będą dostępne). Wynik testu pozwoli Twojej uczelni macierzystej zaoferować Ci adekwatne przygotowanie językowe, o ile okaże się to konieczne. Powinieneś w pełni wykorzystać zaoferowane Ci wsparcie, aby podnieść swoje kompetencje językowe do poziomu rekomendowanego przez instytucję przyjmującą.
· Powinieneś w pełni wykorzystać możliwości oferowanego Ci kształcenia w instytucji przyjmującej (uczelni/przedsiębiorstwie), respektować zasady i przepisy obowiązujące w tej instytucji oraz dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników na egzaminach i w trakcie innych form oceny, do jakich jesteś zobowiązany przystąpić.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach możesz prosić o wprowadzenie zmian do “Porozumienia o programie studiów/praktyki”. Zmiany te mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie w terminie określonym przez uczelnię wysyłającą i instytucję przyjmującą. Musisz uzyskać zgodę na wprowadzenie zmian do „Porozumienia o programie studiów”/„Porozumienia o programie praktyki”. Zgłoszone przez Ciebie zmiany powinny być zaakceptowane przez uczelnię wysyłającą i instytucję przyjmującą (uczelnię/ przedsiębiorstwo) w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia. Twoim obowiązkiem jest uzyskanie e-mailowego potwierdzenia zgody na zaproponowane zmiany. Także w przypadku przedłużenia pobytu wymagane jest uzyskanie – w określonym terminie – zgody oraz akceptacji programu studiów/praktyki na przedłużony okres.
· Uczelnia przyjmująca/przedsiębiorstwo przyjmujące będzie Cię traktować na równi z lokalnymi studentami/pracownikami, a Ty powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby zintegrować się z nowym otoczeniem.
· W czasie uzgodnionego okresu mobilności instytucja przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów, bibliotek. Może jednak wymagać od Ciebie, na warunkach obowiązujących studentów lokalnych, niewielkich opłat związanych np. z ubezpieczeniem, organizacjami studenckimi, korzystaniem z różnych materiałów.
· Korzystaj z możliwości działania w stowarzyszeniach/organizacjach istniejących w instytucji przyjmującej (uczelni/przedsiębiorstwie). Korzystaj z dostępnej sieci mentorów, “buddies”, oferowanej przez organizacje studenckie, np. przez Erasmus Student Network.
· Twoje stypendium lub kredyt studencki uzyskany w kraju, z którego wyjeżdżasz, będzie utrzymany podczas pobytu za granicą.
· Masz prawo do uzyskania ze strony uczelni macierzystej pełnego uznania wszystkich pomyślnie zrealizowanych podczas wyjazdu działań, zgodnie z postanowieniami zawartymi w “Porozumieniu o programie studiów”/”Porozumieniu o programie praktyki”.
Jeżeli realizujesz za granicą studia, uczelnia przyjmująca wystawi Ci “Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records) zawierający wykaz Twoich osiągnięć (zrealizowanych przedmiotów) wraz z przypisanymi im punktami zaliczeniowymi i ocenami (powinno się to stać w ciągu 5 tygodni po zakończeniu danej sesji egzaminacyjnej). Uczelnia macierzysta (wysyłająca), po przeanalizowaniu Twoich osiągnięć, poinformuje Cię w ciągu 5 tygodni po otrzymaniu “Wykazu zaliczeń” o wyniku uznania akademickiego. Uznane przedmioty zostaną zapisane w Twoim suplemencie do dyplomu.
Jeżeli odbywasz za granicą praktykę, przyjmujące przedsiębiorstwo wystawi Ci zaświadczenie (certyfikat) o zrealizowaniu praktyki, zawierające podsumowanie wykonywanych zadań oraz ocenę jakości Twojej pracy. Jeżeli zostało to uzgodnione w “Porozumieniu o programie praktyki”, instytucja przyjmująca wystawi Ci także “Wykaz zaliczeń”. Jeżeli praktyka nie jest obowiązkowym elementem programu kształcenia w Twojej Uczelni macierzystej, jej zrealizowanie za granicą zostanie co najmniej zapisane w Twoim suplemencie do dyplomu. Możesz także poprosić o wystawienie certyfikatu „Europass Mobility”. Uzyskanie certyfikatu “Europass Mobility” jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy realizujesz praktykę jako absolwent.
· Jeżeli język, jakiego będziesz używał za granicą jako języka wykładowego/języka roboczego w pracy będzie objęty systemem wsparcia językowego on-line, masz obowiązek poddać się testowi biegłości językowej on-line. Pozwoli to na monitorowanie Twoich kompetencji językowych nabytych podczas mobilności.
· Po zakończeniu mobilności masz obowiązek wypełnić Indywidualny Raport Uczestnika (ankietę stypendysty) w celu przekazania Twojej oceny wyjazdu uczelni wysyłającej, instytucji przyjmującej, Narodowej Agencji w kraju wysyłającym oraz Komisji Europejskiej.
· Skorzystaj z możliwości dołączenia do stowarzyszenia absolwentów i studentów programu Erasmus+ ("Erasmus+ student and alumni association") i dziel się zdobytym doświadczeniem z kolegami, innymi studentami, pracownikami Twojej Uczelni macierzystej, dziennikarzami. Niech inni, w szczególności przyszli studenci, skorzystają z Twojego doświadczenia.
Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Twojej mobilności napotkasz na problem:
- dokładnie go określ, sprawdź swoje prawa i obowiązki w podpisanej umowie dotyczącej wyjazdu.
- w uczelni wysyłającej i instytucji przyjmującej wskazane osoby udzielają wsparcia studentom Erasmusa. W zależności od rodzaju zaistniałego problemu, osoba kontaktowa lub inna osoba odpowiedzialna za daną sprawę w uczelni wysyłającej lub instytucji przyjmującej (w przypadku praktyki w przedsiębiorstwie przyjmującym) udzieli Ci pomocy. Dane kontaktowe tych osób znajdziesz w “Porozumieniu o programie studiów/praktyki”.
- jeżeli to będzie konieczne, wykorzystaj standardowe procedury odwoławcze stosowane w uczelni macierzystej lub instytucji przyjmującej.
- jeżeli uczelnia wysyłająca lub instytucja przyjmująca nie spełni wymagań, do których zobowiązuje ją “Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego” (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) lub podpisana z Tobą umowa wyjazdowa, skontaktuj się z właściwą Narodową Agencją.