Wskazówki dotyczące Learning Agreement

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru “Porozumienia o programie studiów” (Learning Agreement for Studies)

Wzór “Porozumienia o programie studiów” (Learning Agreement for Studies - dalej LA) ma zastosowanie do mobilności studentów realizowanej w projekcie mobilności z krajami programu (KA103) lub krajami partnerskimi (KA107) oraz do mobilności realizowanej w ramach projektu „Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego” w krajach partnerskich (KA2).
LA sporządza się w celu rzetelnego i przejrzystego przygotowania mobilności oraz aby zagwarantować studentowi uznanie przedmiotów/modułów/kursów wpisanych do LA i pomyślnie zaliczonych do jego dorobku akademickiego w uczelni wysyłającej (macierzystej).

Dane administracyjne

Ta część dokumentu zawiera tabelę, do której należy wpisać informacje identyfikujące trzy strony zawierające porozumienie, czyli: studenta, uczelnię wysyłającą oraz uczelnię przyjmującą. Wszystkie trzy strony muszą zgodzić się z treścią części „PRZED WYJAZDEM” przed rozpoczęciem mobilności przez studenta.
Większość informacji zawartych na stronie 1 odnoszących się do studenta, uczelni wysyłającej i przyjmującej będzie musiała być wpisana do systemu Mobility Tool+ (w przypadku projektów „Budowane potencjału szkolnictwa wyższego” – do systemu EACEA Mobility Tool).

CZĘŚĆ “PRZED WYJAZDEM” (BEFORE THE MOBILITY)

Komponenty edukacyjne (punkty I a i I b)

Należy podać informację o przewidywanej dacie rozpoczęcia i zakończenia programu kształcenia, jaki będzie realizowany przez studenta w uczelni przyjmującej za granicą.

LA musi zawierać wszystkie komponenty edukacyjne (przedmioty/moduły/kursy), które mają być zrealizowane przez studenta w uczelni przyjmującej za granicą (tabela Ia) oraz wszystkie komponenty edukacyjne (przedmioty/moduły/kursy) zawarte w programie kształcenia danego studenta w uczelni wysyłającej w danym semestrze/roku, które zostaną zastąpione przedmiotami/modułami/kursami zrealizowanymi przez studenta w uczelni przyjmującej i uznane przez uczelnię wysyłającą, jeżeli student pomyślnie zrealizuje uzgodniony program kształcenia za granicą (tabela Ia). Wypełnienie tabel Ia i Ib przed wyjazdem jest konieczne. Można dodawać dodatkowe wiersze i kolumny, jeżeli jest to potrzebne. Tabele Ia i Ib należy od siebie oddzielić. Przy sporządzaniu tabel Ia i Ib należy pamiętać, że nie jest wymagana zgodność nazw przedmiotów, a nawet realizowanych treści nauczania, a podstawą określenia zamienników, które będą wpisane do tabeli Ib jest zbieżność efektów kształcenia. Należy także pamiętać, że nie jest wymagane znajdowanie zamienników przedmiotów „jeden-do-jednego”, czyli dla każdego przedmiotu oddzielnie. Ideą mobilności jest „grupowanie” efektów kształcenia osiągniętych za granicą i zastępowanie nimi efektów kształcenia wymaganych w uczelni wysyłającej .

Przyjęto, że pełen rok studiów stacjonarnych składa się z komponentów edukacyjnych, które sumują się do 60 punktów ECTS. Zaleca się, aby dla mobilności trwających krócej niż cały rok akademicki uzgadniać komponenty edukacyjne sumujące się do mniejszej liczby, proporcjonalnej do okresu mobilności. W przypadku, kiedy student realizuje dodatkowe komponenty wykraczające poza te, które są wymagane do otrzymania kwalifikacji (dyplomu), muszą być one, wraz z przypisanymi im punktami ECTS, wpisane do tabeli Ia.

Koordynator Instytutowy powinien wskazać w tabeli Ib te komponenty edukacyjne, które student realizowałby w PWSZ w Pile i które zostaną zastąpione dzięki zrealizowaniu programu kształcenia za granicą. Ogólna liczba punktów ECTS w tabeli Ib powinna odpowiadać ogólnej licznie punktów w tabeli Ia. Każdy wyjątek od tej reguły powinien być określony w aneksie do LA i uzgodniony pomiędzy stronami. Przykładowym uzasadnieniem różnicy w liczbie punktów ECTS pomiędzy tabelami Ia i Ib jest fakt, iż student już zgromadził wymaganą w realizowanym programie kształcenia w uczelni wysyłającej liczbę punktów i ich zdobycie za granicą nie jest konieczne.

Jeżeli wszystkie punkty z tabeli Ia będą automatycznie zaliczone jako odpowiadające punktom przewidzianym w uczelni wysyłającej w czasie trwania mobilności (rozwiązanie typowe dla uczelni, które mają w programie kształcenia “semestr mobilny”/“okno mobilności”) , tabela Ib ogranicza się do wpisania jednego wiersza:

Semestr mobilny/ okno mobilności 30pkt

Koordynator Instytutowy musi poinformować studenta o warunkach ponownego zaliczenia danego przedmiotu, jeżeli któryś z komponentów edukacyjnych przewidzianych w programie kształcenia w uczelni partnerskiej za granicą nie zostanie zaliczony.

Kompetencje językowe

Uczelnia wysyłająca i przyjmująca uzgodniły w umowie międzyinstytucjonalnej zalecany poziom biegłości językowej[i] w zakresie głównego języka wykładowego, w jakim student będzie realizował program kształcenia w uczelni przyjmującej. Uczelnia wysyłająca jest odpowiedzialna za wsparcie, jakie będzie udzielone zakwalifikowanym kandydatom, aby osiągnęli założony poziom biegłości językowej do czasu rozpoczęcia zajęć w uczelni przyjmującej.

Poziom biegłości językowej dla głównego języka wykładowego, jaki student posiada lub zobowiązał się nabyć do czasu rozpoczęcia mobilności, musi być wpisany w odpowiednie pole formularza LA lub do umowy, którą student podpisuje z uczelnią wysyłającą. Jeżeli poziom biegłości językowej zakwalifikowanego kandydata jest niższy niż zalecany w LA lub w ww. umowie, uczelnia wysyłająca i student powinni uzgodnić, że zalecany poziom zostanie przez studenta osiągnięty do czasu wyjazdu. Student i uczelnia powinni także uzgodnić, czy i w jakiej formie będzie udzielone studentowi wsparcie w celu poprawy kompetencji językowych.

The Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienia kompetencji językowych studentów Erasmusa+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

W przypadku mobilności z krajami programu dla języków objętych systemem wsparcia językowego OLS student musi poddać się testowi biegłości językowej przed rozpoczęciem mobilności oraz po jej zakończeniu. Wymóg ten nie dotyczy native speakers oraz studentów niepełnosprawnych (jeżeli niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu).

Wypełnienie testu biegłości językowej w OLS przez studenta przed rozpoczęciem mobilności jest obowiązkowe. Student powinien wypełnić test po otrzymaniu pozytywnej decyzji kwalifikującej go na wyjazd, przed podpisaniem LA lub umowy z uczelnią wysyłającą.

Na podstawie wyniku testu biegłości językowej uczelnia wysyłająca może przyznać studentowi licencję na kurs językowy w OLS, aby student poprawił swoje kompetencje językowe. Informacje o systemie OLS
i przewidzianych możliwościach wsparcia dla uczestników mobilności, którzy otrzymają licencję na kurs są dostępne na stronie: http://erasmusplusols.eu

[i]Poziom biegłości językowej: opis Europejskich poziomów biegłości językowej (CEFR) jest dostępny na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

Podpisanie LA

Wszystkie strony muszą podpisać LA przed rozpoczęciem mobilności. Nie jest wymagana wymiana oryginalnie podpisanych dokumentów pomiędzy uczelnią wysyłającą i uczelnią przyjmującą – skany dokumentów lub podpis elektroniczny są dopuszczalne, w zależności od regulacji prawnych w danym kraju.